Daily Bible Verse:              Nahum 1:7

‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’

- If ever the world was living in ‘days of distress’ it is now.
- But in difficult times, we have a Stronghold.
- A mighty Fortress is our God.
- He is our Tower of strength, and He will never fail or abandon us.

Prayer: Lord, thank You that You are my Stronghold, You are my Fortress, and You are my Tower of Strength. I choose to run to You, knowing that as I trust You, I can believe that Your care and kindness will be a reality in my life. Amen.


Daily Bible Verse: Nahum 1:7
‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’


Daily Bible Verse: Psalm 145:9
‘The LORD is good to ALL; He has compassion on ALL He has made.’

Notes - VAN GEBONDENHEID TOT VRYHEID

VAN GEBONDENHEID TOT VRYHEID

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • VAN GEBONDENHEID TOT VRYHEID

  VAN GEBONDENHEID TOT VRYHEID

  INLEIDING
  - Vryheid is God se plan en doel vir elkeen van Sy kinders.
  - Die verhale van die Bybel is voortdurende illustrasies van die Skepper se pogings om Sy skepping uit slawerny/gebondenheid uit te neem na vryheid in vereniging met Hom
  - As ons kyk na die verhaal van Exodus en hoe God die volk van Israel uit gebondenheid en slawerny  in Egipte gebring het en uiteindelike na die Beloofde Land gelei het.
  - Hierdie vryheid is Sy begeerte vir ons as indiwidue, groepe en nasies.
  - Galàsiërs 5:1 “Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie.”
  - Johanns 8:36 “As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees.”
  - As ons besef dat dit Sy plan vir ons is om vry te wees, moet ons nie toelaat dat ons vasgevang word in enige vorm van gebondenheid nie, want dit sal minder wees as God se beste vir ons lewens.

  OU TESTAMENT
  Rigters 3:12-15
  “En die kinders van Israel het weer gedoen wat verkeerd was in die oë van die HERE. Toe maak die HERE Eglon, die koning van Moab, sterk teen Israel, omdat hulle gedoen het wat verkeerd was in die oë van die HERE; en hy versamel by hom die kinders van Ammon en Amalek. Daarop het hy weggetrek en Israel verslaan, en hulle het die Palmstad in besit geneem. En die kinders van Israel het Eglon, die koning van Moab, agtien jaar lank gedien. Maar toe die kinders van Israel die HERE aanroep, het die HERE vir hulle as verlosser verwek: Ehud, ….”

  NUWE TESTAMENT
  Lukas 13:10-13
  “En Hy was besig om op die sabbat in een van die sinagoges te leer. En daar was ‘n vrou wat ‘n gees van krankheid agttien jaar lank gehad het, en sy was inmekaargetrek en glad nie in staat om regop te kom nie. En toe Jesus haar sien, roep Hy haar en sê: Vrou, jy is van jou krankheid verlos. En Hy het haar die hande opgelê, en onmiddelik het sy regop gestaan en God verheerlik. “

  1. WAT IS GEBONDENHEID?
  - Gebondenheid is enige situasie waar iets anders beheer oor jou uitoefen.
  - Volgens die Griekse betekenis is gebondenheid ‘n vorm van slawerny.
  - Gebondenheid is verslawing aan iets.
  - Dit spreek van gevangenskap en onderdrukking.
  - Gebondenheid is om iets aan toestande te onderwerp wat nie baie aangenaam is nie.
  - In hierdie twee verhale sien ons twee verskillende situasies van gebondenheid. Die eerste was gebondenheid van ‘n hele volk in die vorm van onderdrukking en die tweede gebondenheid vir ‘n indiwidu in die vorm van ’’n gees van krankheid’.

  2. WAT VEROORSAAK GEBONDENHEID?  
  Ek het 3 geïdentifiseer.
  1.Keuses
  Ons keuses is uiters belangrik.
  God het ons ‘n vrye wil gegee en dit lei tot ‘n leeftyd van keuses.
  Elke dag is ‘n reeks van keuses en elke aksie is die resultaat van ‘n keuse.
  Wanneer ons goeie keuses maak lei dit tot lewe en vryheid.
  Wanneer ons swak keuses maak lei dit tot een of ander vorm van gebondenheid.
  Rigters 3:12 “' En die kinders van Israel het weer gedoen wat verkeerd was in die oë van die HERE. Toe maak die HERE Eglon, die koning van Moab, sterk teen Israel, omdat hulle gedoen het wat verkeerd was in die oë van die HERE; “
  Hier sien ons hoe hulle keuses vir hulle gebondenheid veroorsaak het.
  Ons moet ons keuses baie ernstig opneem.
  God se planne vir ons lewens gee ons die geleentheid tot keuses.
  Miskien is dit die enigste manier om te leer en te groei en meer soos Hom te word.
  Ons moet wys optree wanneer ons keuses maak.
  Keuses is ‘n verantwoordelikheid.
  Ons moet mooi dink hoe ons lewe en watter keuses ons maak.
  Ons moet nie onredelik of emosioneel optree nie.
  Kwotasie: 'Each of us has the responsibility to choose. You may ask, 'Are decisions really that important?' I say to you, decisions determine destiny. You can't make eternal decisions without eternal consequences.' President Thomas S. Monson.
  2. Die Vlees
  Ons vlees sluit ons sondige en laer natuur in.
  Die vlees spreek van elke aspek van ons liggaam.
  Ons is oorspronklik perfek in God se beeld geskep.
  Toe kom sonde in die wêreld en in ons lewens.
  Daar vind stryd in ons liggame plaas.
  Dit is ‘n stryd tussen die Gees en die vlees.
  Toe Adam en Eva gesondig het, het hulle natuur korrup geraak.
  Dit is aan die res van die mensdom oorgedra.
  In ons vlees of ons laer natuur is daar ‘n geneigdheid om verkeerde dinge te doen en dit lei tot gebondenheid in ons lewens.
  Ons mag binne onsself stry teen aanvaarding en verwerping en dit kan lei daartoe dat ons dinge doen wat vir ons in gebondenheid kan beland.
  Jy mag binne jouself ongelukkig wees en dan begin jy te veel eet en raak dan daaraan verslaaf.
  3. Eksterne Faktore
  Gebondenheid kan van buite kom.
  Hierdie kan dinge wat aan ons gedoen is, insluit.
  Dit kan ongeregtigheid teen ons insluit.
  Lukas 13:11 “En daar was ‘n vrou wat ‘n gees van krankheid agttien jaar lank gehad het, en sy was inmekaargetrek en glad nie in staat om regop te kom nie.”
  Hierdie dame was deur ‘n gees (‘n eksterne faktor)wat oor haar geheers het, kreupel gemaak.
  Die resultaat was dat sy onder ‘n fisiese gebondenheid gekom het en vir 18 jaar nie regop kon kom nie.
  Ander vertalings praat van ‘n ‘bose gees’.
  Gebondenheid is deur hierdie eksterne invloed veroorsaak.
  Ons weet nie hoekom nie maar dit het gebeur.

  3. WAT IS VRYHEID?
  - Vryheid andersins is om vry van slawerny of enige ander vorm van gebondenheid te wees.
  - Die Standbeeld van Vryheid in New York is ‘n simbool van vryheid vir immigrante wat daar arriveer. Ek het hierdie standbeeld eens besoek en die toergids het ons die kettings by haar voete gewys wat die slawerny van die verlede voorgestel het, wat hulle agergelaat het.
  - Definisie:  Die toestand van vry wees eerder as om gebonde of fisies teruggehou te word.
  - Die tema van vryheid is ‘n tema wat oor en oor in die skrif gebruik word.
  - Dit is die grondslag van die verhaal van Exodus.
  - Jesus Self praat daarvan.
  - Die idee van vryheid is ingebou in die weefsel van volke , die samelewi ng en nasies.
  - Dit is asof dit in ons menswees ingeweef is sodat ons dit agterkom as dit afwesig is.

  4. DAAR IS DIKWELS ‘N PROSES WAARVOLGENS VRYHEID VERKRY WORD.
  - Dit beweeg van gebondenheid tot verlossing en dan vryheid.
  - Dit is die patroon wat ek sien in die verhaal van hoe God die Kinders van Israel van gebondenheid en slawerny in Egipte verlos het.
  - Elkeen van hierdie stadiums het sy eie unieke aspekte.
  - GEBONDENHEID
  - Gedurende hierdie tyd was die volk onder die heerskappy van die heersers van Egipte.
  - Hulle was slawe, maar selfs as slawe het hulle onder sekere omstandighede gelewe.
  - Alles was voorsien.
  -Hulle was gevoed, geklee, het behuising gehad, was werk gegee en was die middele gegee om die werk te doen.
  - Hulle hoef nie vir hulself te gedink het nie, hulle moes net doen  wat hulle gesê was om te doen.
  -Alles was voorsien.
  - Die Farao het die visie gehad en hulle moes die werk doen.
  - VERLOSSING
  - Toe kom hulle verlossing en hulle is van gebondenheid bevry en het oor die Rooi See gegaan. – Maar selfs hier is hulle van alles voorsien.
  - Hulle klere en hulle skoene het nooit gedaan geraak nie.
  - God het hulle met manna en kwartels gevoed.
  - Die Here het hulle voorsien van water uit rotse en Hy het ‘n wolk bedags voorsien om hulle te beskerm en snags het hy ‘n vuur kolom voorsien wat vir hulle lig en warmte gegee het.
  - Alles was voorsien en hulle moes net vir Moses gevolg het.
  - VRYHEID
  - Toe kom vryheid en hulle is deur die Jordaan tot in die Beloofde Land.
  - Skielik het alles verander.
  - Die daaglikse voorsiening het gestop.
  - Hulle moes verantwoordelikheid oorneem.
  - Hulle moes begin om hulle eie visie te hê.
  - Hulle moes begin om te beplan en te werk.
  - Hulle moes die vyande oorwin wat hulle teëgekom het.
  - Daar bestaan nie vryheid sonder verantwoordelikheid nie.
  - Feit is vryheid dra die las van verantwoordelikheid.
  - Hoe meer verantwoordelik ons is hoe meer vryheid sal ons geniet.

  5. HOE KAN ONS DIE VRYHEID WAT GOD VIR ONS HET, GENIET.?
  -Vra God om jou te verlos.
  - Rigters 3:15 “Maar toe die kinders van Israel die HERE aanroep, het die HERE vir hulle as verlosser verwek: Ehud, ….”
  - Bly naby God – wees waar Hy is.
  - Lukas 13:10-13 “En Hy was besig om op die sabbat in een van die sinagoges te leer. En daar was ‘n vrou wat ‘n gees van krankheid agttien jaar lank gehad het, en sy was inmekaargetrek en glad nie in staat om regop te kom nie. En toe Jesus haar sien, roep Hy haar en sê: Vrou, jy is van jou krankheid verlos. En Hy het haar die hande opgelê, en onmiddelik het sy regop gestaan en God verheerlik. “
  - Jesus is die groot verlosser uit slawerny.
  - Hy is die gewer van innerlike vryheid.
  - Galàsiërs 5:1 “Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie.”
  - Johannes 8:36 “As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees.”
  - Hier is ‘n belofte vir jou as jy Hom vertrou sal Hy hierdie wonderwerk vir jou doen.
  - Nahum 1:13 “maar nou sal Ek sy juk van jou af verbreek en jou stroppe stukkend ruk.”

  DEUR: Andrew W Roebert
  Hierdie notas mag met ander gedeel word.