Daily Bible Verse:              Psalm 100:5

‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’

- You can count on the Lord’s goodness towards you.
- You can rely on His unfailing love every day of your life.
- You can have hope in His faithfulness that continues without end.
- You can rest in Your confidence in His character and love for you.

Prayer: Lord, my heart can rest secure in the knowledge of Your goodness, loving-kindness, and great faithfulness. I will trust and not be afraid, for You are all I need. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 100:5
‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’


Daily Bible Verse: Psalm 7:10 (TPT)
‘God, your wrap-around presence is my protection and my defence. You bring victory to all who reach out for You.’

Notes - NEERLê VAN ONS KRONE

NEERLê VAN ONS KRONE

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • NEERLê VAN ONS KRONE

  NEERLê VAN ONS KRONE
  Deur: Andrew W Roebert

  Openbaring 4:10-11 “val die vier-en-twintig ouderlinge neer voor Hom wat op die troon sit, en aanbid Hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en sê: U is waardig, o Here, om te ontvang die heelikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape.”

  1. ‘N OOMBLIK IN DIE HEMEL

  • Ons Weet nie veel van die hemel nie.
  • Die Bybel gee ons glimpe, maar nie veel besonderhede nie.
  • Miskien is dit hoe God dit bedoel het, want dit is bokant die mens se begrip.
  • Ek glo dit is nog ‘n ryk waarvoor ons baie min menslike kapasiteit het om dit te verstaan.
  • As ek na die grootheid van die heelal kyk, en dit is self te groot om tenvolle te begryp, dan kan mens slegs begin om die grootheid van die hemel te begryp, wat vêr groter as ons beperkte heelal is.
  • Maar hierin ontvang ons ‘n rare blik op een van die dimensies van hierdie groot plek, waar ons as gelowiges voorbestemd is om die ewigheid deur te bring.
  • Dit is ‘n plek van aansienlike ewigdurende lof.
  • Dit is ook ‘n plek van aansienlike outorieit – God is self daar. Jesus is daar en daar is ‘n troon. Die persone wat vooruit gegaan het is daar.
  • Dit is ‘n pek van groot begrip en openbaring.
  • ‘n Plek waar ons uiteindelik die grootheid van God tenvolle sal begryp en ook hoe tenvolle ons van Hom afhanklik is.
  • Dit is soos ‘n vlugtige voorskou deur ‘n venster na die tydlose, onvergelykbare en majestieuse aspek van die hemel self.
  • O die blydskap wat voor ons lê.
  • Miskien sal die grootste geluk wees net om te weet dat ons binne die teenwoordigheid van God Self is.

  2. ‘N KROON IS DEEL VAN ‘N KIND VAN GOD WEES

  • Krone word in die Bybel genoem.
  • Daar word 5 krone in die Bybel genoem wat vir God se kinders gegee kan word.

  1. Die Onverwelklike Kroon 
  1 Korinthiërs 9:24-25 “Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie? Hardloop sò dat julle dit sekerlik kan behaal. En elkeen wat aan ‘n wedstryd deelneem, onthou hom in alles – hulle nogal om ‘n verwelklike krans te ontvang, maar ons ‘n onverwelklike.” Hierdie word ook genoem die onverganklike kroon. Hierdie kroon word vir gelowiges gegee wie getrou die wedstryd hardloop, wie hulle eie selfsugtige begeertes in die vlees kruisig en mense na Jesus verwys.


  2. Die Kroon van  Roem
  1 Thessalonicense 2:19- 20 “Want we anders as julle is ons hoop of blydskap of kroon van roem in die teenwoordigheid van onse Here Jesus Christus by sy wederkoms? Want julle is ons eer en blydskap.”  Daniël 12:3 “En die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei. Soos die sterre vir ewig en altoos.”  Hierdie kroon is vir die mense wat ander mense na Jesus toe lei.
  3. Die Kroon van die Lewe
  Jakobus 1:12 “Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat Hom liefhet.” Openbaring 2:10 “…. Wees getrou tot die dood toe, en Ek sal jou die kroon van die lewe gee.”

  4. Die Kroon van die Geregtigheid
  2 Timòthe?s 4:8 “Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige Regter, my in dié dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het.” Hierdie kroon sal gegee word vir almal wat die verskyning van Jesus lief het, die wat angstig wag en uitsien na die dag wanneer Hy sal terugkom om Sy heiliges te haal.

  5. Die Kroon van Heerlikheid
  1 Petrus 5:1-4 “Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat ‘n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook ‘n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word: Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar met bereidwilligheid; ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die Opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang.”  Hierdie kroon sal aan die pastore/predikante gegee word wat die kudde van God getrou gevoer het. Hierdie kan ook die predikers, onderwysers, Sondag Skool onderwysers, sendelinge en almal wie die Woord van God verkondig in hulle bedieninge, insluit.

  Alle gelowiges is dus geskik om krone te ontvang.

  6. ENIGE KRONE WAT ONS MAG Hê HET VAN HOM GEKOM.

  • Alle ware gelowiges herken dat alles uit Sy hand kom.
  • Hierdie sluit ons redding, ons vergifnis, die dinge en posisies wat ons tans geniet en ons hoop vir die toekoms, in. Al hierdie dinge kom uit die hand van God.
  • Die neerlê van krone voor Sy troon toon dat hierdie krone van die Een wat op die troon sit, gekom het.
  • Deur die genade van God is ons wie ons is en besit ons wat ons het.
  • Daar is ook die realiteit dat ons nie geskik is om die krone in Sy teenwoordigheid te dra nie.
  • Hierdie moet ‘n realiteit in ons daaglikse lewe word.
  • Hy is die bron van alles.
  • Ons het geen krag van ons eie nie; ons het net wat Hy aan ons beskikbaar gemaak het.
  • Alles kom deur die genade van God en slegs deur Sy genade.
  • Dit is Sy genade wat ons sover gebring en onderhou het.
  • Dit is Sy genade wat ons gered het.
  • En dit is deur Sy genade dat ons eendag in Sy teenoordigheid sal staan en Hom van aangesig tot aangesig sal sien.
  • Daar is geen gelowige in die hemel wat ‘n kroon dra wat nie as gevolg van die soewereine genade van God in en oor hulle lewe ontvang is nie.
  • Jesaja 64:6 “…, en al ons geregtighede soos ‘n besoedelde kleed; ….”

  7. ‘N KROON IS ‘N KRAGTIGE SIMBOOL

  • ‘n Kroon is die tradisionele simbool en word gewoonlik deur ‘n monarg gedra.
  • Tradisioneel verteenwoordig die kroon krag, regmatigheid, oorwinning, triomfantlike eer en heerlikheid, sowel as onsterflikheid, geregtigheid en wederopstanding.
  • Dit word slegs met baie belangrike geleenthede, in Engeland, uit die Toring van Londen uitgebring en op die hoof van die ampsbekleër geplaas.
  • ‘n Kroon onderskeie een persoon van ‘n ander.
  • Die moderne krone van vandag vind hulle oorsprong in Bybelse tradsie.
  • Krone word gemaak van die mees kosbare materiale beskikbaar.
  • Die kroon verteenwoordig outoriteit waar dit van die gewer na ontvanger oorgeplaas word.
  • Die klimaks van elke kroning is die plaasing van die kroon.
  • Dit is die oomblik wanneer die erkenning en outoriteit op plek gestel word vir almal om te sien.
  • Kan jy jou indink dat God dit vir ons wil doen voor die hemelse skare en al die heiliges wat vooruit gegaan het?

  8. NEERLê VAN HULLE KRONE

  • Openbaring 4:10 “…, en werp hulle krone voor die troon….”
  • Die vraag is hoekom doen hulle dit?
  • Miskien is daar ‘n paar redes:
  A. Hulle veskuif hulle eer aan die Een wat die eer toekom.
  • Dit is amper asof dit ‘n spontane reaksie is op die teenwoordigheid van die Een wat die finale outoriteit dra.
  • Hoe sit mens met ‘n kroon op jou kop in die teenwoordigheid van die Koning van alle Konings?
  • Hoe kan ons ons krone dra voor die Een wat die Doringkroon gedra het?
  • Wanneer ons begryp hoe groot God is en wat Hy alles vir ons gedoen het, kan ons net ons krone afhaal en voor Sy voete neerlê.
  B. Hulle is nederig in die teenwoordigheid van die Wonderlike Een, die Raadsman, die Magtige God , die Ewige Vader en die Vredevors.
  C. Hulle lê hulle regte, voorregte en wil neer. Hulle onderwerp alles aan God.

  D. Hulle was geweldig dankbaar. Dankbaar vir wat God gedoen het en hoe Hy hulle verheerlik het.
  E. Hulle harte was met liefde gevul. Hulle het hulle krone neergelê omdat hulle, hulle God so baie lief gehad het. Hulle is gelukkig om dit te doen omdat hulle, hulle Here lief het. Hulle het Hom so baie lief dat hulle gewillig is om alles neer te lê net soos wat Hy alles vir hulle neer gelê het.

  F. NEERLê VAN ONS KRONE

  • Dit is so maklik om te dink dat alles wat ons bereik het deur onsself verdien is terwyl dit entlik alles as gevolg van God se guns en genade teenoor ons, bereik is.
  • Ons kan ‘n houding ontwikkel van self verheffing.
  • So ‘n houding is eintlik ‘n vorm van trots.
  • Ons moet by daardie punt kom waar ons so dankbaar is oor wat God vir ons gedoen het dat ons spontaan ons krone voor Hom neerlê.
  • Hierdie behoort noual ons houding te wees en nie net op die dag wanneer ons Hom van aangesig tot aangesig sien nie.
  •Ons behoort noual te oefen wat eendag ‘n realiteit sal wees.
  • Jeremia 9:23-24 “So sê die HERE: Laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie, laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie; maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem dat hy verstaan en My ken, dat Ek die HERE is wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen; want in dié dinge het Ek ‘n behae, spreek die HERE.”

  1. WANT HIERIN HET EK ‘N BEHAE!
  • Wanneer ons dit ontdek, ontdek ons ‘n groot skat en God het ‘n behae daarin dat ons tot hierdie realiteit kom.
  • 1 Korinthiërs 1:31 “Daarom, soos geskrywe is:  Die wat roem. Moet in die Here roem.”
  • Galàsiërs 6:14 “Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van onse Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld.”
  • Daar is niemand in die hemel wat kan sê “Ek het goed gedoen”,nie
  • Slegs God kan die woorde sê  “Welgedaan! Goeie en getroue dienaar!”
  • Het jy al ooit jou krone neergelê (jou prestasies en suksesse) en herken dat dit alles deur Sy genade gekom het?
  • Ons gaan nie hemel toe om hierdie dinge te leer nie, ons leer dit hier.
  • Die Hemel sal net die uiterste ondervinding van hierdie praktyk van die neerlê van ons krone wees.
  • Jesus Christus het self Sy kroon vir ons neergelê en ‘n kroon van dorings opgeneem, hoeveel meer behoort ons nie gereed te wees om ons krone vir Hom neer te lê nie.

  2. WANNEER ONS HIERDIE NEDERIGE BENADERING VOLG VIND EENHEID PLAAS
  • Al 24 Ouderlinge het hulle krone neergelê.
  • Niemand het aan enigiets vasgeklou nie, hulle het almal alles neergelê en eenheid het bestaan.
  • Wil jy eenheid hê? Volg die nederige weg.
  • Dit is by die voet van die kruis dat mededinging en tweedrag kragteloos gemaak word.

  3. TENVOLGE KAN ONS SY EWIGE TEENWOORDIGHEID IN ONS LEWENS GENIET.
  • Wanneer hieride houding ons lewens dommineer kan ons Sy teenwoordgheid geniet en ons kan sy teenwoordigheid voortdurend geniet.
  • Ons kan in Sy teenwoordigheid lewe.

  4. DIE EINDRESULTAAT IS LOF
  • Die eindproduk was lof.
  • Die mees intense en toegewyde lof.
  • Hier is die lof wat gevolg het:
  • Openbaring 4:11 “U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape.”
  • Uiteindelik behoort ons lewens uit lof te bestaan.
  • Dit kan net ‘n realiteit wees wanneer ons daardie punt bereik waar ons, ons krone afhaal en neerlê aan die voete van Hom wat waarlik waardig is.
  • 2 Timòthe?s 4:7-8 “Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige Regter, my in dié dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het.