Daily Bible Verse:              Nahum 1:7

‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’

- If ever the world was living in ‘days of distress’ it is now.
- But in difficult times, we have a Stronghold.
- A mighty Fortress is our God.
- He is our Tower of strength, and He will never fail or abandon us.

Prayer: Lord, thank You that You are my Stronghold, You are my Fortress, and You are my Tower of Strength. I choose to run to You, knowing that as I trust You, I can believe that Your care and kindness will be a reality in my life. Amen.


Daily Bible Verse: Nahum 1:7
‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’


Daily Bible Verse: Psalm 145:9
‘The LORD is good to ALL; He has compassion on ALL He has made.’

Notes - GOD, MY ROTS!

GOD, MY ROTS!

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • GOD, MY ROTS!

  GOD, MY ROTS!

  Lied:
  “When my heart is overwhelmed, I will look to You alone God my rock, God my rock, God my rock You will stand when others fall, You are faithful through it all God my rock, God my rock, God my rock.

  When I've struggled to believe, You have not let go of me God my rock, God my rock, God my rock Carried through the darkest storm, You have held me in Your arms God my rock, God my rock, God my rock.”

  SKRIFLESING:
  Matthéüs 7:24-29

  1. ONS GOD WORD MET ‘N MAGTIGE ROTS VERGELYK
  - Die Bybel gebruik vergelykings om ons te help om die natuur en karakter van God beter te verstaan.
  - ‘n Vergelyking word gebruik om na een ding te verwys om te wys of voor te stel hoe hulle eenders is.
  - Een van hierdie vergelykings  wat die Bybel gebruik is ‘n prent van ‘n rots.
  - Die Bybel gebruik hierdie vergelyking om ons te help om die aspek van die grootheid en wonder van God te verstaan.
  - Psalm 18:3 Die HERE is my rots en my bergvesting en my redder; my God, my rots by wie ek skuil; my skild en d ie horing van my heil, my rotsvesting.
  - Miskien het jy die gebruik van hierdie term in ‘n ander konteks gehoor.?
  - Party mense mag sê: My moeder was my rots! of My man/vrou is my rots!
  - Wat beteken dit as ons sulke dinge sê?
  - Dit beteken dat daardie persoon vir ons ‘n bron van krag en ‘n bron van stabiliteit en sekuriteit was.
  - Wanneer die Bybel vir God as ‘n rots voorstel, is dit min of meer dieselfde maar teen ‘n baie groter mate.
  - Die prent van God as ons rots gee vir ons groter insig in Sy natuur en karakter.
  - Watter karaktertrekke kan ons agterkom tenopsigte van God uit die vergelyking van ‘n rots?
  - Selfs die vyande van Israel het verstaan dat die God van Israel ‘n rots soos geen ander was nie.
  - Deuteronómium 32:31 Want hulle steenrots is nie soos ons Steenrots nie – ja, ons vyande self is skeidregters.
  - Die vyande het ook hulle rotse gehad, hulle afgode van klip of van hout, maar selfs hulle het geweet dat hulle rots was van min waarde. Hulle het besef dat die God van Israel was werklik ‘n rots.

  a. ‘N ROTS IS ‘N TOONBEELD VAN KRAG (‘n Diamant)    
  ‘n Rots is sterk en dit neem groot krag om dit te breek of selfs te kraak.
  Die Hebreërs se woord vir krag is leër. God is ons krag, Hy is ons leër.
  Die oorspronklike Grieks spreek van krag.
  Hy gee ons die krag wat ons nodig het.
  Hy gee krag aan die swakkes en krag aan die kragteloses.

  b. ‘N ROTS IS ‘N TOONBEELD VAN STABILITEIT
  ‘n Rots is iets wat nie maklik verander nie.
  Hy is dieselfde gister, vandag en vir ewig.
  Dit is iets wat nie maklik geskuif kan word nie.
  Omdat God in ons lewens is, hoef ons nie te vrees dat ons verskuif of geskud sal word nie.
  ‘n Rots is ‘n toonbeeld van fermheid en stabiliteit.
  Daarom hoef ons nie onveilig of onseker te voel nie.

  c. ‘N ROTS IS ‘N TOONBEELD VAN IETS WAT DUURSAAM IS 
  Ons het ‘n klein plasie wat vir baie jare al aan ons familie behoort het. Ek skat dat dit al 200 jaar gelede opgemeet en uitgelê is. Op daardie stadium het die opmeter groot rotse by die hoeke van die landgoed geplaas. Hierdie rotse is geplant om die grense voor te stel. Tot vandag toe staan van daardie rotse nog. Hulle het gehou terwyl die eintlike grensdrade al dikwels vervang is, hierdie rots bly staan as ‘n duursame herrinering. Die prent van ‘n rots is ‘n toonbeeld van iets duursaam.
  Daar is ‘n tydlose, ewigdurende en voortdurende aspek tov rotse.
  Dit is die rede hoekom ons hulle op grafte as ‘n ewigdurende herinnering plaas.
  Dit is ‘n toonbeeld van God, ewigdurend en tydloos.

  d. ‘N ROTS IS ‘N TOONBEELD VAN IETS WAT NIE MAKLIK VERNIETIG KAN WORD NIE  
  Dit neem ‘n baie lang tyd vir hulle om verweer en verslete te raak.
  ‘n Rots word nie maklik vernietig nie. So is dit ook met God.
  ‘n Menigte het al gepoog om die kennis van God uit te wis.
  Sommiges het probeer om die Bybel te verwyder en dit te verbrand.
  Sommiges het probeer  om stelsels (Kommunisme) af t e dwing.  wat God uit die vergelyking van die lewe sou uit forseer.
  Maar Hy duur voort  en die Christenskap bly van krag.

  e. ‘N ROTS IS ‘N TOONBEELD VAN IETS VANUIT ‘N ANDER ERA EN ‘N ANDER DIMENSIE.  
  Hoekom sou ons rotse van die maan af wou terugbring aarde toe?
  Omdat daar iets in hulle toegesluit is wat spreek van ‘n ander era en ‘n ander dimensie.
  Daar is iets omtrent God wat ons gedagtes vasvang.
  Ons weet dat die lewe veel meer inhou as net dit wat ons kan sien.
  Ons weet daar is ‘n ander dimensie.
  Ons konsentreer dus op dit wat ons nie kan sien nie eerder as op dit wat sigbaar is, want dit wat sigbaar is, is tydelik maar dit wat onsigbaar is, is vir ewigdurend.

  2. HOE WORD HIERDIE TOONBEELD VAN ‘GOD DIE ROTS’ IN ONS LEWENS TOEGEPAS?

  a. DIE ROTS VAN VERLOSSING
  2 Samuel 22:47 Die HERE leef! En geloofd sy my rots, en laat verhoog wees  die God wat die rots is van my heil!

  Hierdie het betrekking op verlossing maar dit brei uit om ook Sy reddened  hand wat red en verlos in ons lewens in te sluit.
  Sy reddened krag en Sy reddened genade is nou beskikbaar.

  b. DIE ROTS VAN VEILIGHEID
  Jesaja 17:10 Want jy het vergeet die God van jou heil en nie gedink aan die rots wat jou toevlug was nie
  Psalm 31:3 Neig u oor tot my, red my gou; wees vir my ‘n rots om in te vlug, ‘n baie vaste huis om my te verlos.
  Psalm 94:22 Maar die HERE is ‘n rotsvesting vir my, en my God die rots van my toevlug.
  Hy is die Rots selfs wanneer jy in ‘n baie moeilike plek is.

  c. ‘N ROTS VAN SKUILING EN VAN SKADUWEE
  Jesaja 25:4 Want U was ‘n vesting vir die arme, ‘n vesting vir die behoeftige toe hy benoud was; ‘n skuilplek teen die stortreën, ‘n skaduwee teen die hitte –want die geblaas van die tiranne is soos ‘n stortreën teen ‘n muur.
  Die waarheid is dat storms wel kom en dit is deel van die lewe.
  Maar in die storm het ons ‘n skuilpek en ‘n skaduwee.
  As jy deur die storms van die lewe wil gaan en staande wil bly is daar net wyse om dit te doen en dit is om op die rots te staan!
  ‘n Skuiling en skaduwee beskerm ons van vernietiging.

  d. ‘N ROTS VAN VOORSIENING
  Exodus 17:6 … ; dan moet jy die rots slaan, en daar sal water uit kom, dat die volk kan drink.
  Deuteronómium 32:13 ……; en Hy het hom heuning uit die rots laat suig en olie uit die klipharde rots;
  God is die bron van elke voorsiening.

  e. ‘N ROTS VAN AANSTOOT
  1 Peter 2:7-8 Die steen wat die bouers verwerp het, dit het ‘n hoeksteen geword; en: ‘n Steen van aanstoot en ’n rots van struikeling -
  Maar God is ook ‘n ‘rots van aanstoot vir party mense.
  Party mense wil nie die naam van Jesus hoor nie.
  Dit raak iets binne hulle wat vir hulle afstootlik is.
  Hulle wil liewer Sy naam as ‘n vloekwoord gebruik om die uitdaging en die aanstoot wat dit vir hulle beteken teë te werk.
  Soms kan dit ‘n ‘rots van aanstoot’ wees omdat ons God net nie kan vestaan nie en miskien is ons teleurgesteld dat God nie in ‘n sekere situasie opgetree het nie.  Maar ons sal nooit God uit Sy perspektief verstaan nie.

  f.’N ROTS WAT ‘N FONDASIE VIR ONS LEWENS IS.  
  Jesaja 28:16 daarom, so sê die Here HERE : Kyk. Ek lê in Sion ‘n grondsteen, beproefde steen, ‘n kosbare hoeksteen wat vas gegrondves is; hy wat glo sal nie haastig wees nie.
  Ons is almal besig om iets te bou.
  Ons bou almal op een of ander fondasie.
  Christus is die enigste fondasie.
  Ons moet ons lewens en ons toekoms op Hom bou.
  1 Korinthiërs 3:11-15 Want niemand kan ‘n ander fondasie lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus. En as iemand op dié fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels – elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang: as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen..

  3. OPENBARING WORD BENODIG VIR ONS OM HIERDIE TE SNAP
  - Samuel het dit verstaan.
  - 2 Samuel 23:3 Die God van Israel het gesê, die Rots van Israel het tot my gespreek:……
  - Psalm 61:3 Van die einde van die aarde af roep ek U aan as my hart beswyk; lei my op ‘n rots wat vir my te hoog is.
  - Psalm 78:35 en hulle het daaraan gedink dat God hul rots was en God die Allerhoogste, hul verlosser.
  - Hou jou oë op die Rots gevestig.
  - Hy is jou Rots wanneer jy op ‘n laagte punt is.
  - Bou jou lewe op die Rots.
  - Bly naby die Rots.
  - Vind vervulling in die Rots.
  - Daar is geen rots soos ons God nie.
  - Tree op uit die sekuriteit van die Rots.
  - Wees verwonderd oor ons magtige Rots.
  - Op Christus die Soliede Rots staan ek. Alle ander grond is sinkende sand!