Daily Bible Verse:              Psalm 100:5

‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’

- You can count on the Lord’s goodness towards you.
- You can rely on His unfailing love every day of your life.
- You can have hope in His faithfulness that continues without end.
- You can rest in Your confidence in His character and love for you.

Prayer: Lord, my heart can rest secure in the knowledge of Your goodness, loving-kindness, and great faithfulness. I will trust and not be afraid, for You are all I need. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 100:5
‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’


Daily Bible Verse: Psalm 7:10 (TPT)
‘God, your wrap-around presence is my protection and my defence. You bring victory to all who reach out for You.’

Notes - VOORBESTEM OM TE BEìNVLOED

VOORBESTEM OM TE BEìNVLOED

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

  • VOORBESTEM OM TE BEìNVLOED

     INLEIDING: • Ek en jy is geskape and geroepe om ander te beìnvloed. • Ons is nie per ongeluk of foutiewelik hier nie. • Ons is as gevolg van 'n PLAN hier en God het ons geroep en voorbestem dat ons vandag die beìnvloeders van die wêreld sal wees. • Dit is ons roeping, dit is ons missie, dIt is ons opdrag, dit is ons doel en dit is ons lot.   1. WAT IS INVLOED? • Volgens die woordeboek is invloed: ‘die handeling of die krag van die vervaardiging van effek sonder klaarblyklike inspanning van dwang  of direkte uitoefening van bevel.’ • 'n Ander definisie sê: ‘die krag of kapasiteit om 'n effek te veroorsaak deur indirekte of ontasbare wyse.’ Daar is iets omtrent invloed wat baie kragtig is. • Die mees verbassende ding is dat elkeen van ons 'n sfeer van invloed het. • Binne hierdie area kan ons die mense om ons beìnvloed. • Het jy al ooit daaraan gedink hoe jy die mense om jou beìnvloed? • Het jy 'n positiewe of 'n negatiewe invloed? • Ons raak elke dag op een of ander manier die lewens van ander mense  en elkeen van daardie interaksies is nog 'n geleentheid om iemand vir God te beìnvloed. • John Maxwell sê: ‘Leadership is influence!’ • Wanneer ons daardie invloed gebruik om ander mense positief met die liefde van God te beìnvloed, is ons besig om te doen wat ons voorbestem is om te doen.   2. ONS MOET SOOS SOUT WEES • Soms mag ons dink dat dit te moeilik is om 'n beìnvloeder te wees. • Ons mag voel dat dit te veel van ons gevra is. • Maar die waarheid is dat dit vir ons die natuurlikste ding behoort te wees. • Die definisie sê: ‘die handeling of die krag van die vervaardiging van effek sonder klaarblyklike inspanning van dwang!' • Let wel dit sê sonder klaarblyklike dwang. • Dit kan met die effek wat sout op kos het, vergelyk word. • Sout lyk nie of dit veel is nie, maar wanneer dit by kos gevoeg word verander dit dinge. • Matthèüs 5:13 Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deug nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. • Ons kan nie bekostig om ons invloed te verloor nie en te word soos sout wat die soutigheid verloor het.   3. INVLOED WAT DIE TYD VOORENTOE LAAT SKUIF. • Elkeen wie Christus nie as hulle persoonlike Verlosser ken nie is op 'n stadium. • Party mag ver van ontvang wees en ander mag naby wees. • Vir party is die deur van hulle harte styf toe en vir ander is dit wawyd oop. • Kom ons veronderstel dat vyf voor twaalf is daardie oomblik waar iemand heeltemal gereed is om te ontvang, ander mag nog baie ure weg wees. • Wanneer ons lewens die van ander raak, behoort die wysers van die horlosie altyd vorentoe te skuif. • Deur ons invloed behoort ons mense nader te skuif aan die oomblik wat hulle ook kinders van God sal word. • As ons, ons invloed effektief gebruik kan ons dit bereik. • As ons, ons invloed negatief gebruik kan ons hierdie proses vertraag of selfs verhinder. • Wanneer ons dit besef, behoort ons tot die ontnugterende werklikheid te kom dat dit saak maak hoe ons, ons lewens lei.   4. AS LEDE VAN GOD SE FAMILIE WORD ONS GEROEP OM TE VERMENIGVULDIG. • Toe God Adam en Eva geskape het en hulle in die Tuin van Eden geplaas het was Sy eerste instruksie aan hulle "Wees vrugbaar en vermeerder"  [Genesis 1:28]. • Hierdie was 'n instruksie om voort te plant - om kinders te baar. God se uiterste plan was om "die aarde te vul". Van daaraf het hierdie eerste instruksie die siklus van voortplanting voort gegaan en nou is die wêreld gevul met biljoene mense. • Toe Jesus na Sy opstanding uit die dood en net voordat Hy opgevaar het na die hemel, was Sy laaste instruksie aan hulle, "Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. " [Matthèüs 28:19 -20]. • Hierdie was'n instruksie om mense soos hulle voort te plant - mense wat ook dissipels van Jesus sou wees.  Hierdie siklus van voorplanting het van daaraf aan gegaan en die resultaat is dat daar vandag biljoene Christene wêreldwyd tevinde is. • Uit ongeveer 7 biljoen mense is ongeveer 2.2 biljoen Christene. Die geloof verteenwoordig een-derde van die wêreld se bevolking en is die grootste godsdiens in die wêreld. • Elkeen van die familie van God het die voorreg om te kan voortplant. • Dit beteken dat elkeen van ons behoort ons invloed te gebruik om ander mense te bereik en voort te plant.   5. SY AFSKEIDSWOORDE WAS DAT ONS, ONS INVLOED MOES GEBRUIK. • Matthèüs 28:18-20 "En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. " Amen. • Hierdie verse sê 'n paar belangrike dinge: • 1. Jesus het die uiterste outoriteit! • 2. Hy het ons beveel om ander te beìnvloed om Sy dissipels te word! • 3. Ons is verantwoordelik om hulle te DOOP en hulle te LEER om te doen wat Hy gepreek het!    4. Jesus het ons Sy woord gegee dat Hy altyd met ons sal wees! • Hierdie is die finale wil en testament van Jesus! • Ons is voorbestem om te beìnvloed en ons almal saam moet die hele wêreld bereik! • Gebruik jou invloed en raak almal om jou aan, dan tesame met al die Chistene dwars oor die wêreld sal hierdie GROOT OPDRAG bereik word.