Daily Bible Verse:              Psalm 100:5

‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’

- You can count on the Lord’s goodness towards you.
- You can rely on His unfailing love every day of your life.
- You can have hope in His faithfulness that continues without end.
- You can rest in Your confidence in His character and love for you.

Prayer: Lord, my heart can rest secure in the knowledge of Your goodness, loving-kindness, and great faithfulness. I will trust and not be afraid, for You are all I need. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 100:5
‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’


Daily Bible Verse: Psalm 7:10 (TPT)
‘God, your wrap-around presence is my protection and my defence. You bring victory to all who reach out for You.’

Notes - SY HARTSBEGEERTE - DAT ONS NIE TWYFEL NIE!

SY HARTSBEGEERTE - DAT ONS NIE TWYFEL NIE!

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • SY HARTSBEGEERTE - DAT ONS NIE TWYFEL NIE!

  SKRIFLESING: Matthéüs 14:22-33

  INLEIDING
  • Twyfel is 'n deel van die lewe.
  • Niks in die lewe is seker nie.
  • Alles kan verander en ons moet by aanhoudende verandering aanpas.
  • Maar daar is sekere dinge wat volkome vertrou kan word.
  • Die mark kan styg of daal, regerings kan kom en gaan en ons kan God nog volkome vertrou.
  • God is die een sekere ding in die lewe alhoewel ons soms twyfel.
  • Wanneer dit kom by vertroue in God behoort ons nie te twyfel nie.

  1. TWYFEL IS 'N DEEL VAN DIE LEWE
   • Selfs Christus se dissipels het getwyfel.
   • Hulle het met God saamgewerk en die wonders gesien wat Hy gedoen het.
   • Hulle het Jesus persoonlik  geken nogtans het hulle getwyfel.
   • Selfs na dat dit gebeur het wat Hy vir hulle gesê het gaan gebeur, het hulle nogtans getwyfel.
   • Lukas 24:38-41 En Hy sê vir hulle: Waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle hart op? Kyk na my hande en my voete, want dit is Ek self. Voel aan My en kyk; want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat Ek het nie. En terwyl Hy dit sê, wys Hy hulle sy hande en sy voete. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie en hulle verwonder, sê Hy vir hulle : Het julle hier iets om te eet?
   • As die dissipels getwyfel het is dit geen wonder dat ons twyfel nie.
   • Ons sal elke nou en dan twyfel.

   • As ek sien hoeveel verwysings daar na die kwessie van twyel is, sien ek dat daar baie kere is dat mense twyfel.
   • In albei die Ou en Nuwe Testament sien ons hoe die kwessie van twyfel hanteer word.
   • Twyfel is 'n natuurlike ding wat ons lewens kan bekruip.
   • Ons sal elke nou en dan deur twyfel uitgedaag word.
   • Die saak is net hoe gaan ons dit hanteer.
   • Sal ons die twyfel aanvaar of sal ons reageer en nie toelaat dat twyfel 'n vastrap plek in ons lewens verkry nie?
   • Maar wat sê die Bybel oor hierdie onderwerp?

  2. ONS BEHOORT TWYFEL TE VERBAN
   • Ons moet twyfel met oorgawe hanteer.
   • Josua 1:9 ...Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want die HERE jou God is met jou, oral waar jy heengaan.
   • Verban is 'n sterk werkwoord.
   • Die woordeboek gee ons die volgende definisie: om tot verbanning te veroordeel en uit die teenwoordigheid of gedagtes te werp.
   • Ons behoort te leer om twyfel uit ons gedagtes uit te werp.

   • Om dit te kan doen benodig dapperheid en krag.
   • Hoe raak ons ontslae van twyfel?
   • Deur dit te vervang met iets waarin ons kan glo en sekerheid kan hê.
   • En hier is dit, die Here jou God is met  jou waar jy ookal mag gaan.

  3. GOD WIL DOEN WAT HY GESÊ HET DAT HY SOU DOEN
   • God wil elke woord en belofte vervul.
   • Hy wil doen wat Hy gesê het dat Hy sal doen.
   • Dit behoort ons geloof te gee en ons te help in ons stryd teen die negatiewe invloed van twyfel.
   • Deuteronomium 1:21 Kyk, die HERE jou God  het die land aan jou oorgegee; trek op, neem dit in besit soos die HERE , die God van jou vadersjou gesê het; wees nie bevrees en wees nie verskrik nie.
   • Wanneer ons twyfel raak ons bevrees en wanneer of vrees twyfel ons nog meer.
   • Die resultaat is dat ons in 'n bose kringloop van twyfel, vrees, twyfel en vrees verval.
   • God het gesê dat ons nie nodig het om te twyfel of om te vrees nie.

  4. DAAR IS SEËN VIR DIE WAT NIE TWYFEL NIE
   • Daar is 'n beloning vir die wat nie sal twyfel nie.
   • As ons dit kan verstaan dan glo ek dat dit vir ons krag sal gee.
   • Daar is 'n seën gereserveer vir die wat nie in God twyfel nie.
   • Matthéüs 11:6 En salig is elkeen wat aan My nie aanstoot neem nie.
   • Hierdie is woorde wat Jesus gesê het.
   • As ons die aanhoudende uitdagings van twyfel kan weerstaan, kan ons hierdie seën ken en ondervind.
   • Hierdie behoort vir ons 'n konstante aanmoediging in die area van twyfel te wees.
   • Ons wil almal God se seën in ons lewens ken.
   • Hierdie is een van die sleutels om meer van God se seën in ons lewens te ondervind.

  5. 'N KREET UIT DIE HART VAN JESUS
   • Ons vind Jesus, in die Nuwe Testament, waar Hy die kwessie van twyfel aanspreek.
   • Matthéüs 14:25-31 Maar in die vierde nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see. En toe die dissipels Hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê: Dit is 'n spook! En hulle het geskreeu van vrees. Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê: Hou goeie moed, dit is Ek! Moenie vrees nie. En Petrus antwoord Hom en sê: Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. En Hy sê :Kom! Petrus klim toe van die skuit af en loop op  die water om na Jesus te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword; en toe hy begin sink, roep hy uit en sê: Here, red my! En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê: Kleingelowige,waarom het jy getwyfel?

   • Hierdie is 'n verbasende verhaal oor die ondermynende effek van twyfel.

   • Jesus vergelyk Petrus se twyfel met 'n gebrek aan geloof.
   • Jesus adresseer die geloof kwessie, maar dan sien ons die kreet van Sy hart: Waarom het jy (in My) getwyfel?
   • Dit is asof hierdie frase nou nog in hierdie eeu tot ons uitroep: Waarom het jy (in My)getwyfel?

  6. TWYFEL EN GELOOF
   • Twyfel en geloof kan nie saam stap nie.
   • Hulle is teenoorgesteldes.
   • Twyfel beroof ons geloof van krag.
   • Twyfel ondermyn ons geloof en ons vertroue in God.
   • Matthéüs 21:21-22  Maar Jesus antwoord en sê vir hulle:Voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het en nie twyfel  nie, sal julle nie alleen doen wat met die vyeboom gebeur het nie; maar al sê julle ook vir hierdie berg: Hef jou op en werp jou in die see - sal dit gebeur. En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo. 
   • Dit is een van die primêre gereedskap van die vyand om ons te beroof van dit wat God vir ons het.
   • As hy net 'n klein  bietjie twyfel by ons kan saai om ons van ons geloofskoers af te stuur dan het hy sy doel bereik.
   • Dit wat God gesê en belowe het kan jy volkome op vertrou.
   • Ons kan volkome geloof in God en Sy woord hê.
   • Hebreërs 6:18 sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtige bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het, om vas te hou aan die hoop wat voorlê;
   • Ons kan weet sonder om te twyfel.
   • Daardie versekerde kennis is wat God ons wil gee.

  7. MOENIE VIR DIE VYAND 'N VASTRAP PLEK GEE DEUR TE TWYFEL NIE.
   • Wanneer ons ruimte laat vir twyfel, maak ons die ideale geleentheid vir twyfel om oor te neem.
   • Ons moenie die deur vir twyfel oopmaak nie.  As ons dit doen sal twyfel totaal oorneem.
   • Moenie spasie in jou hart  maak vir twyfel nie.
   • Kom ons hou aan om te glo en aan te hou om God te vertrou.
   • Hebreërs 10:23 Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want Hy wat dit beloof is getrou; Daar  is nie meer ruimte vir twyfel nie, en ons kan ander vertel dat verlossing ons sin is, want daar is geen twyfel dat Hy sal doen wat Hy sê nie!

  8. LEWE SONDER TWYFEL EN VREES
   • Ons het 'n rede om nie te twyfel nie.
   • Die hoof rede is dat ons weet wat God gesê het.
   • Hy het gesê, ‘Ek sal jou nooit versaak of verlaat nie.’
   • Hebreërs 13:5-6 ...Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê: Die Here is vir my 'n Helper, en ek sal nie vrees nie; wat sal 'n mens aan my doen?
   • Ons kan op God vertrou.