Daily Bible Verse:              Psalm 100:5

‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’

- You can count on the Lord’s goodness towards you.
- You can rely on His unfailing love every day of your life.
- You can have hope in His faithfulness that continues without end.
- You can rest in Your confidence in His character and love for you.

Prayer: Lord, my heart can rest secure in the knowledge of Your goodness, loving-kindness, and great faithfulness. I will trust and not be afraid, for You are all I need. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 100:5
‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’


Daily Bible Verse: Psalm 7:10 (TPT)
‘God, your wrap-around presence is my protection and my defence. You bring victory to all who reach out for You.’

Notes - MOET GOD NOOIT BEPERK NIE

MOET GOD NOOIT BEPERK NIE

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • MOET GOD NOOIT BEPERK NIE

  MOET GOD NOOIT BEPERK NIE

  Inleiding
  - Ons dien ‘n wonderlike, magtige God vir wie niks te moeilik is nie.
  - Daarom moet ons God nooit beperk nie.
  - Maar op een of ander manier in die lewe begin ons om God te beperk en ons begin bevraagteken of Hy werklik meer kan doen as wat ons vra of dink.

  - Dit is hierdie aarseling en twyfel wat ons beroof daarvan om die wonderwerke wat Hy vir ons gedoen het raak te sien asook dit beloftes wat Hy nog beplan om in ons lewens te vervul.
  - In Judas 1:20 sien ons ‘Maar julle, geliefdes, moet julleself opbou in julle allerheiligste geloof.. '
  - As ons dit gaan doen is die vraag hoe gaan ons by ‘n plek kom waar ons God nie beperk nie en onsself in ons geloof opbou sodat ons vertroue in God en Sy woord sal hê?

  - Ons kan na Abraham se lewe kyk om leidrade te vind oor hoe ons so ‘n lewe kan lei.

  SKRIFLESING: Romeine 4:18-21 'Hy het teen hoop op hoop geglo dat hy vader sou word van baie volke volgens wat gesê was: So sal jou nageslag wees. En sonder om te verswak in die geloof het hy, al was hy omtrent honderd jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam wat alreeds verstorwe was, en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie. En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee en was ten volle oortuig dat Hy ook die mag het om te doen wt Hy beloof het.'

  1. ABRAHAM HET ‘N VOORBEELD GESTEL
  - Dit het alles in Genesis 12 begin waar die Here vir Abraham instruksies gegee het om sy tuiste te verlaat en na ‘n land te gaan wat God vir hom sou wys.
  - Die Here gee dan vir Abraham ‘n belofte dat deur hom ‘n groot nasie tot stand sou kom.
  - Hierdie nasie sal ‘n nasie wees wat vir die hele mensdom groot seën sou bring.
  - Abraham is teen hierdie tyd ‘n ou man en sy vrou is ‘n ou vrou en hulle het geen kinders gehad nie.
  - Abraham het God se instruksies gehoorsaam en al sy besittings bymekaar gemaak en begin om in die rigting te gaan wat God vir hom gesê het om te gaan.
  - Abraham was 75 jaar oud toe die oorspronklike belofte aan hom gegee is.

  - Toe het daar vir 15 jaar NIKS gebeur nie.
  - Toe het die Here Sy belofte aan Abraham hernu en hy was toe 90 jaar oud.
  - Toe gebeur daar NIKS tot 9 jaar later toe hulle gesê is dat binne ‘n jaar daar ‘n kind gebore sou word. 
  - So 10 jaar later word die belofte vervul en in totaal het hulle 25 jaar gewag.
  - 25 Jaar is genoeg tyd om mismoedig te raak en om op te gee veral teen hulle ouderdomme.
  - Abraham het aangehou om God te glo.
  - Diep in sy hart en siel het hy God en sy vermoë om te doen wat Hy belowe het, vertrou. 
  - Dit is die voorbeeld waarvan ek en jy kan leer.

  2. HOE KAN ONS ONS EIE GELOOF OPBOU?

  a. GEHOORSAAMHEID

  - Gehoorsaamheid is altyd ‘n goeie sleutel tot die seën wat God vir ons voorberei het.
  - As daar ‘n les is wat ons uit die lewe van Abraham kan leer is dit dat gehoorsaamheid die eerste tree is op die reis om God se seën en beloftes vervul te sien.
  - Abraham was gereed en gewillig om God gehoorsaam te wees.
  - Op gesigwaarde was die instruksies wat die Here vir hom gegee het amper lagwekkend.
  - Genesis 12:1 En die HERE het aan Abram gesê: Gaan uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat Ek jou sal wys. '
  - Dit blyk dat sy geloof in God alreeds goed gevestig was. 
  - So veel so dat Hy al sy besittings sou optel en begin beweeg in ‘n onbekende rigting eenvoudig net omdat God vir hom gesê het om dit te doen.
  - Genesis 12:4 'Toe het Abram weggetrek soos die HERE hom gesê het, …'
  - Ons kan ons geloof opbou en eenvoudig begin om gehoorsaam aan God te wees.
  - Wanneer ons eenvoudig Sy woord, die Bybel, neem en besluit om te lewe volgens wat Hy sê, selfs wanneer dit nie vir ons sin maak nie, neem ons die eerste tree in die regte rigting.
  - Is daar ‘n area van jou lewe wat jy weet nie in lyn is met die Woord en instruksies van God nie?
  - Laat ons hierdie area van jou persoonlike lewe in orde kry, sodat ons al die instruksies kan volg wat Hy mag gee wat ons sal neem van waar ons is tot by die ‘Beloofde Land’ wat Hy vir elkeen van ons voorberei het.
  - In werklikheid begin geloof die oomblik wat ons gehoorsaam is.

  b. MAAK NIE SAAK WAT GEBEUR NIE - GLO GOD!

  - Romeine 4:18 ‘Hy het teen hoop op hoop geglo dat hy vader sou word van baie volke volgens wat gesê was: So sal jou nageslag wees.’
  - Die skrif klink of daar geen hoop in Abraham se situasie was nie.
  - Daar was geen rede om te glo dat wat hy geglo het selfs moontlike was nie.

  - Dit was ‘n hopelose saak, maar iets diep binne Abraham het aanhou hoop.
  - Hoe dikwels wanneer ons situasie blyk hopeloos te wees verloor ons self eenvouding hoop?
  - Abraham se geloof was op sy hoop in God gegrond.
  - Glo God maak nie saak hoe die situasie lyk nie.
  - Dit mag wees dat jy werkloos is, maar God het ‘n toekoms en hoop vir jou, dit is die waarheid.
  - Dit mag ‘n feit wees dat jy platsak is, maar my God is Jehovah Jireh en Hy sal soorsien in al jou behoeftes en dit is die waarheid.
  - Dit mag ‘n feit wees dat jy siek is, maar deur Sy wonde is ons genees en Hy is Jehovah Rapha, die Here ons geneesheer en dit is die waarheid.
  - Dit mag ‘n feit wees dat jy baie geleenthede verkwis het, maar Hy is die een wat die jare wat die springkane vernietig het kan vervang en dit is die waarheid.
  - Dit mag ‘n feit wees dat jy ontmoedig is maar God is die een wat kom om ons op te lig uit die put en uit die modder en dit is die waarheid.
  - Dit mag ‘n feit wees dat jy geen hoop het nie, maar Sy woord vertel ons dat terwyl daar nog lewe is, is daar nog hoop en dit is die waarheid.

  c. HANTEER TWYFEL!

  - Romans 4:19 ' En sonder om te verswak in die geloof het hy,...'
  - Romans 4:20 ' En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie,.. '

  - Daar is ‘n verband tussen twyfel en die verswakking van ons geloof.
  - Aarseling lei to twyfel en twyfel lei tot ongeloof en ongeloof skep ‘n omgewing waar geloof nie kan oorleef nie.
  - Om ons geloof te bou moet ons twyfel hanteer.
  - Psalm 78:19-22 En hulle het teen God gespreek, hulle het gesê: Sou God ‘n tafel kon dek in die woestyn? Kyk, hy het die rots geslaan, dat waters gevloei en spruite gestroom het – sou Hy ook  brood kan gee of vleis kan verskaf aan sy volk? Daarom het die HERE gehoor en toornig geword, en ‘n vuur is aangesteek teen Jakob, en toorn het opgegaan teen Israel; omdat hulle in God nie geglo en op sy hulp nie vertrou het nie.
  - Wanneer ons begin met die vrae en die twyfel eindig ons met die ongeloof en gebrek aan vertroue in God en Sy beloftes en dit behaag God nie.
  - Die vraag is hoe hanteer ons twyfel?
  - Jare gelede het ek ‘n jong joernalis gehoor wat besig was met ‘n onderhoud met Reinhard Bonnke. Dit was ‘n vyandige onderhoud waarin die joernalis gepoog het om die rigting van die onderhoud te forseer. Maar die Evangelis het vas gestaan en sy kon hom nie in ‘n hoek dryf nie. Uiteindelik sê sy vir hom, as jy hierdie geloof het, twyfel jy nooit in jou geloof en in wat jy glo nie? Hy antwoord toe dat ja hy het van tyd tot tyd twyfel, maar hy verkies om sy twyfel te betwyfel.
  - Betwyfel jou twyfel.
  - Ons is dikwels so vinnig om gewig aan ons twyfel te gee in plaas daarvan om dit te betwyfel  en dit nie die aandag te gee wat dit eis nie.

  d. MOET NOOIT IETS AFSKRYF NIE

  - Romeine 4:19 ' En sonder om te verswak in die geloof het hy, al was hy omtrent honderd jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam wat alreeds verstorwe was, en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie. '
  - Abraham was mans genoeg om die feite aan te durf, maar om vas te hou aan die beloftes en God te glo.
  - Soms wanneer dinge ons verwar laat ons toe dat ons oorweldig word deur wat ons sien en hoor en in die proses verwyder ons God uit die prentjie.

  - Abraham het besef dat in die natuur was wat God belowe het heeltemal onmoontlik, maar hy het ook geweet dat met God was enigiets moontlik.
  - Ons het onlangs in God vertrou  en vasgehou aan Sy Woord en die beloftes van ‘n wonderwerk wat ons in ons situasie ontvang het. Terwyl ek gebid het, het ek die Here aan Sy beloftes herinner en gevra dat Hy hulle moes vervul. Die Here het my herinner aan beloftes wat Hy meer as 30 jaar gelede vir ons familie en my ouers gemaak het wat nogsteeds nie vervul is nie. Ek het gevoel asof die Here aan my gesê het dat as ek Hom gaan vertrou en Hom glo vir die beloftes wat ek huidig aan vas hou, wat dan van daardie beloftes wat ek afgeskryf het? Ek het besef dat ek beloftes van lank gelede afgeskryf het en tog het ek geglo aan die beloftes in my huidige situasie.
  Ek het gevoel dat die Here my uitdaag hieroor en het dit met my vrou bespreek en sy sê toe vir my dat die Here oor dieselfde ding met haar gepraat het. Ons kan God nie in een saak vertrou en iets wat Hy oor ‘n ander saak gesê het afskryf nie.
  - Miskien het jy nog beloftes aangaande iets wat nooit gebeur het nie en jy het hulle afgeskryf.
  - Moet nooit enigiets afskryf wat God jou gegee het nie.
  - Haal al die beloftes uit en neem die huidige aangeleenthede waarvoor jy vertrou en glo vir hulle almal.

  e. VERSTERK JOU GELOOF

  - Romeine 4:20 '.. maar hy is versterk deur die geloof .. '
  - Dit is belangrik dat ons doen dit wat ons geloof kan versterk.
  - Dit is maklik om net aan twyfel en ongeloof oor te gee, maar ons is kinders van God en ons moet sterk staan in vertroue, glo en geloof hê.
  - Die Bybel is ons belangrikste gereedskap in die bou van ons geloof.
  - Romeine 10:17 'Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. '
  - Laat die woord van God jou hart en jou gedagtes vul en jou geloof sal groei.
  - Hierdie moet ons belangrikste gereedskap wees om ons geloof te versterk.
  - Maar daar is baie maniere om te help om ons geloof te versterk.
  - Daar is baie wonderlike Christelike kanale, met baie wonderlike predikers wat kan help om jou geloof te bou.
  - Ek en my vrou word huidiglik deur die preke van Joyce Meyer, Joseph Prince, Steven Furtick, Joel Osteen en Beth Moore baie aangemoedig.
  - Daar is baie wonderlike boeke beskikbar.

  - Gebruik hierdie middele en laat jou geloof versterk word.
  - Iets wat ek deesdae vind my geloof afbreek is om die nuus te kyk. Om van vloede en orkane, aardbewings, droogte en hongersnood, bomme en dreigende kern oorloë, korrupsie, staatskaping, armmoede en lyding te hoor verswak my geloof. Ek verkondig nie onkunde nie, maar om ons geloof te versterk moet ons prioriteit wees.
  - Waak oor waarna jy kyk, waak oor dit waarna jy luister.
  - Dit herinner my aan ‘n liedjie wat ons as kinders gesing het. 'So be careful little eyes what you see, so be careful little ears what you hear, so be careful little hands what you do, so be careful little feet where you go and be careful little mouth what you say. There's a Father up above, who is looking down in love, so be careful little eyes what you see.'
  - Ontwikkel jou geloof, groei jou geloof en versterk jou geloof.

  f. LOF – ‘N NOODSAAKLIKE BESTANDDEEL

  - Romeine 4:20 ' ..en (hy) het aan God die eer gegee…'
  - Wanneer ons loof neem ons ons oë van die situasie af weg en ons fokus op God en Sy grootheid.
  - Lof is self ‘n aksie van geloof.
  - Hebreërs 13:15 'Laat ons dan gedurig deur Hom aan God ‘n lofoffer bring, dit is die vrug van die lippe wat sy Naam bely.’
  - Jack Hayford het die volgende gesê: ' Hoekom is dit ‘n offer om God te loof? Die woord “offer” (Grieks, thusia) kom van die wortel thuo, ‘n werkwoord wat beteken "om dood te maak of om te slag vir ‘n doel." Lof vereis dikwels dat ons, ons trots, vrees of luiheid (Ek sou graag ons twyfel, ons ongeloof en ons verswakte geloof wou byvoeg) – enigiets wat dreig om ons aanbidding van die Here te verminder of te verhinder, moet “doodmaak”. '
  - Lof maak ons gereed vir oorwinning.
  - 2 Kronieke 20:22 'En op die oomblik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het die HERE ‘n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon, Moab en die mense van die gebergte Seïr wat teen Juda gekom het, sodat hulle verslaan is.’
  - Laat lof uit jou mond uitkom.
  - Laat lof daardie noodsaaklike bestanddeel word wat jou gereed kan maak vir oorwinning.

  g. WORD TENVOLLE OORTUIG


  - Romeine 4:20 '.. en (Hy) was ten volle oortuig dat Hy ook die mag het om te doen wt Hy beloof het.'
  - Dit is nodig dat ons skuif na die plek waar ons nie twyfel of rondgeslinger word soos ‘n brander in die oseaan nie.

  - Dit is nodig dat ons by ‘n plek kom waar ons tenvolle oortuig is.
  - Is jy in jou eie siel tenvolle oortuig dat God se Woord waar is?
  - Die woorde “tenvolle oortuig” beteken in die Griekse taal totaal verseker en ongetwyfeld glo.
  - Dit beteken dat jy weet, dat jy weet, dat jy weet dat God sal doen wat Hy gesê het en neer geskryf het vir my en vir jou.
  - Om tenvolle oortuig te wees beteken geen meer weifeling, geen meer twyfel en geen meer probeer om dinge op ons eie manier te doen nie.
  - God sê Sy Woord IS Waarheid!
  - Ek en jy is die enigstes wat waarlik in ons eie siel en harte oortuig kan wees.
  - Niemand anders kan dit vir ons doen nie, en God sal ons nie dwing om enigiets te doen nie.
  - Ek wil ‘n lewe lei wat tenvolle oortuig is oor God se woord, God se getrouheid, en God se ewige liefde in my lewe.
  - Wat van jou?

  3. ‘N VOORBEELD UIT DIE LEWE VAN JOSEF
  - In die verhaal van Josef sien ons ‘n man wat deur soveel swaarkry gegaan het en nogtans was hy tenvolle oortuig.
  - Hy het verwerping van sy familie oorleef. Hy was as ‘n slaaf verkoop, hy is vals beskuldig en in die gevangenis vergeet. Maar tenspyte daarvan het hy die volle vervulling van God se beloftes in sy lewe in dit alles gesien en was oortuig selfs tot die dood toe.
  - Genesis 50:24-26 En Josef het aan sy broers gesê: Ek gaan sterwe, maar God sal gewis op julle ag gee en julle uit hierdie land laat optrek na die land wat Hy aan Abraham, Isak en Jakob met ‘n eed beloof het. En Josef het die seuns van Israel laat sweer en gesê: As God sekerlik op julle ag sal gee – bring dan my gebeente hiervandan op. En Josef het gesterwe, honderd-en-tien jaar oud. En hulle het hom gebalsem, en hy is in ‘n kis gesit in Egipte. 
  - Josef het vir 360 jaar in daardie graf gebly en toe die tyd vir die uittog aangebreek het is sy gebeente uitgehaal en vir a verdere 40 jaar deur die wildernis rond gedra voordat hulle in Kanaan 400 jaar na sy dood, begrawe is.
  - Hy het geweet dat hy weet dat hy weet dat God sou doen wat Hy gesê het en hy wou deel daarvan wees wanneer dit gebeur.
  - Miskien het hy geweet dat dit lank kon vat en daarom het hy verwys na sy gebeente en nie sy oorblyfsels nie, maar wat dit ookal was hy het geweet dat dit sou gebeur.
  - Hy was op die drumpel van die dood en gewoonlik het mense ander dinge in hulle gedagtes op daardie oomblik. Maar op daardie oomblik was sy geloof tenvolle onweifelbaar en het hy planne en voorsiening gemaak vir die tyd wanneer God sou doen wat Hy gesê het dat Hy sou doen.
  - God het gedoen wat Hy gesê het dat Hy sou doen en uiteindelik was Josef se gebeente na die Beloofde Land gedra en daar begrawe.
  - So ‘n groot geloof – laat ek en jy met daardie selfde gelowige verwagting en volmaakte vertroue in God, lewe.
  - Laat ons God nooit beperk nie!

  Deur: Andrew W Roebert
  Hierdie notas mag met ander gedeel word.