Daily Bible Verse:              Psalm 100:5

‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’

- You can count on the Lord’s goodness towards you.
- You can rely on His unfailing love every day of your life.
- You can have hope in His faithfulness that continues without end.
- You can rest in Your confidence in His character and love for you.

Prayer: Lord, my heart can rest secure in the knowledge of Your goodness, loving-kindness, and great faithfulness. I will trust and not be afraid, for You are all I need. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 100:5
‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’


Daily Bible Verse: Psalm 7:10 (TPT)
‘God, your wrap-around presence is my protection and my defence. You bring victory to all who reach out for You.’

Notes - LEWE – DIE GESKENK WAT CHRISTUS ONS GEE!

LEWE – DIE GESKENK WAT CHRISTUS ONS GEE!

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • LEWE – DIE GESKENK WAT CHRISTUS ONS GEE!

  LEWE – DIE GESKENK WAT CHRISTUS ONS GEE!  

  INLEIDING
  - Johannes 11:25  ‘Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe;’ 
  - Lewe is wat Jesus gekom het om aan ons te gee toe Hy as ‘n mens aarde toe gekom het om te sterf en om uit die dood uit op te staan.
  - Lewe is ons deel, ons reg, ons voorreg en ons erflating.
  - Die Bybel spreek van oorvloedige lewe wat ons kan geniet.
  - Ons is dikwels tevrede met baie minder
  - Ons is tevrede met oorlewing en ‘n lewelose bestaan, terwyl Hy die hoogste prys betaal het om vir ons werklike, ware en oorvloedige lewe te gee.
  - Die mensdom is dikwels soos 'Dead Men Walking'.
  - Ons is fisies lewendig, maar dood in elke ander opsig.
  - Die vraag is: 'Hoe kan ons meer van Sy lewe in ons daaglikse lewens ken?' 
  - Wat veroorsaak dat ons hierdie lewe misloop en dit nie ondervind nie?
  - Is daar iets waarvan ons moet kennisneem, of is daar ‘n aspek waarvan ons bewus moet wees wat ons kan help om van ‘n plek van dood na ‘n plek van lewe te skuif?
  - Die Apostel Paulus skryf oor hierdie aspek in die boek van Romeine en hy gee ons aanwysings na hierdie punt.
  - Die Apostel Paulus noem ‘n paar wette met betrekking tot die situasie en ons gaan kyk na vier wat hy noem.
  - Miskien kan ons ‘n sleutel vind in wat hy sê om meer van hierdie lewe wat die Here vir ons voorberei het, te geniet 

  SKRIFLESING: Romeine 8:1-2
  (Dit sal goed wees as jy Roemeine hoofstukke 7 en 8 ook lees)

  Romeine 8:1-2 '’Daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood.'

  VIER WETTE WAT DIE APOSTEL PAULUS IN DIE BOEK VAN ROMEINE NOEM

  1. DIE WET VAN GOD.
  - In Romeine hoofstuk 7, sien ons hoe die skrywer die wet herhalde kere noem.
  - Die woord ‘WET’ verskyn meer as 20 keer in een hoofstuk in my vertaling.
  - Hy som dit teen die einde van die hoofstuk op.
  - In Romeine 7:22'Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens;’
  - God se wet of wat ons die “WET VAN GOD’ sal noem is die oorkoepelende wet waaronder ons almal leef.
  - God het die wêreld beveel om ‘n sekere manier te wees. 
  - Hy het ook bevele of wette gegee oor hoe ons moet lewe.
  - ‘n Voorbeeld hiervan is die wet dat ons nie moet doodmaak nie (Moord pleeg). Hierdie wet het nie net betrekking op Christene nie, maar die meeste van die mensdom is gekant teen die neem van onskuldige lewens.
  - Paulus, die skrywer van Romeine, gaan voort om te sê dat die wet heilig is (v12), die wet is geestelik (v14) die wet is goed (v16).
  - Ek glo dat die WET VAN GOD uit sy liefde vir die mensdom gebore is. 
  - Met die koms van Jesus het hierdie aspek ‘n nuwe dimensie aangeneem.
  - Ons sien dit in Jesus se antwoord aan een van die deskundiges wat Hom hieroor uitgevra het. 
  - Matthéüs 22:35-40 ‘Een van hulle, ‘n wetgeleerde, het ‘n vraag gestel om Hom te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus santwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod.  En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.‘
  - Dus het ons die WET VAN GOD waarin ons gebore is en waaronder ons onsself vind.
  - Teneinde, glo ek dat die WET VAN GOD ‘n demonstrasie van Sy liefde vir ons is.

  2. DIE WET VAN SONDE EN DIE DOOD 
  - Nog ‘n wet wat genoem word is die wet van sonde en dood.
  - Dit word eintlik meer as eenkeer genoem.
  - Romeine 7:23 dit spreek van die ‘WET VAN DIE SONDE’
  - Romeine 8:2 dit spreek van die ‘WET VAN DIE SONDE EN DIE DOOD.'.
  - Daar is nog meer skrifte wat melding maak van hierdie aspek.
  - Romeine 6:23  'Want die loon van die sonde is die dood,’
  - Romeine 3:23  'want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God.’
  - 1 Johannes 1:8 'As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie.'
  - Romeine 7:21  'Ek vind dus hierdie WET: as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig.'
  - Elke man, vrou en kind wat ooit gebore is of wat nog gebore sal word het ‘n probleem met SONDE.  
  - Die Goeie Nuus is dat God ‘n antwoord op ons sonde probleem voorsien het.
  - 2 Korinthiërs 5:21 'Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.’
  - So sien ons hierdie ‘wet van sonde en dood’ waarvan Paulus in sy skrifte melding gemaak het. 

  3. DIE WET VAN DIE GEES VAN DIE LEWE.
  - Christus het gekom en gesterf sodat hierdie wet ‘n werklikeid in ons lewens kon word.
  - Romeine 8:2 spreek hiervan:  '...die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus...’' 
  - Hier sien ons ‘n ander dimensie.
  - Hier is ‘n ander wet wat vir ons al die hoop gee wat ons nodig het.
  - Dit is ‘n wet wat die dinamieka verander in elke situasie waarin ons onself in die lewe kan bevind.
  - Dit word duidelik in hierdie vers geïllustreer:
  - Romeine 8:2 'Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood'
  - Jesus het dinge vir ons omgedraai.
  - Deur Jesus en Sy Heilige Gees is daar nog ‘n wet wat intreë en hierdie wet het die krag om ons van die ander wet vry te stel.

  4. DIE WET VAN DIE GEMOED
  - In Romeine 7:23 word ‘n ander wet genoem: die ‘WET VAN DIE GEMOED’.
  - Ons gemoed/gedagtes speel ‘n baie belangrike rol in ons daaglikse lewens.
  - Die Bybel vertel ons dat wat die mens bedink – so is hy.
  - Dit beteken die ‘WET VAN DIE GEMOED’ maak dat ons kan kies tussen die ‘WET VAN SONDE EN DOOD’ en die ‘WET VAN DIE GEES VAN DIE LEWE IN CHRISTUS JESUS’.
  - In Romeine hoofstuk 8, beskryf Paulus twee klasse van mense.
  - Die wat volgens hulle sondige natuur lewe en die wat volgens die Gees lewe.
  - Die klas waarin jy hoort word bepaal deur wat jy in jou gedagtes besluit en aan wie jy jou sal onderwerp as gevolg daarvan.
  - Romeine 7:23   'maar ek sien ‘n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is.' 
  - Ons het die vermoë om hieroor te redeneer.
  - Dit is ‘n gawe deur God geskenk, maar redeneer kan ons van God af wegtrek.
  - Dit is hoekom ons moet bewus wees van hierdie wet van die gemoed.
  - As ons op redeneer staatmaak, sal dit ons op die verkeerde pad laat beland.
  - Ons gemoed/gedagtes moet onder die beheer van ons gees en die Heilige Gees gebring word, sodat ons nie mislei  sal word nie.
  - Ons gedagtes moet geprogameer en vernuwe word volgens die Heilige Gees en nie volgens ons eie natuur nie.
  - Ons kan onvergifnis, wrokke, toorn, aanstoot, haat, trots en selfsug kies en die gevolge van die relevante wet maai, OF
  - Ons kan vergifnis, bevrying, barmhartigheid, liefde, nederigheid en vriendelikheid kies en die gevolge van daardie relevante wet maai. 
  - Romeine 8:6-7  'Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.'

  5. KIES SY LEWE
  - KEUSES wat ons in ons GEMOED/GEDAGTES maak bepaal of ons onder die WET VAN SONDE EN DOOD of onder die WET VAN DIE GEES VAN LEWE IN CHRISTUS JESUS sal lewe.
  - DIE DOEL is om in DIE WET VAN DIE GEES VAN LEWE IN CHRISTUS JESUS te lewe! - Romeine 8:2 "die Gees van die lewe in Christus Jesus”.  
  - HOE?
  - Hebreërs 8:10  ‘Want dit is die verbond wat ek nà dié dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal  vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.’

  NOTA 3 BELANGRIKE PUNTE:

  Punt 1 God se wet kom nie meer na ons op klip tafels nie, maar is in ons harte geskrywe.
  - Romeine 7:6 'Maar nou is ons ontslae van die wet waardeur ons gebonde was, aangesien ons dit afgesterf het, sodat ons dien in die nuwigheid van die Gees en nie in die oudheid van die letter nie.' 

  Punt 2 Hierdie leer ons dat ons deur die innerlike stem van die Gees gelei word. Net die Heilige Gees ken die gedagtes van God tenopsigte van ons lewens en omstandighede.
  - Hy (Die Heilige Gees) sal God se wil vir ons openbaar en ons in Sy volheid lei as ons lewe volgens wat Hy vir ons voorsê.
  - OM VOOR TE Sê BETEKEN OM ONS TE HERINNER OF OM VIR ONS ‘N LEIDRAAD TE GEE.  Dit beteken nie forseer of beheer of manipuleer nie.  
  - God stel LEWE en DOOD voor elkeen van ons en dan moedig Hy ons aan om LEWE te kies, sodat ons en ons nageslag die lewens sal hê wat Hy sorvuldig vir ons beplan het.  
  Romeine 6:12-14  Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. . En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God.  Want die sonde sal oor julle nie heers nie; want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade.  

  Punt 3 SAAI TOT DIE GEES.
  - Galàsiërs 6:8 ‘Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai; maar hy wat  in die Gees saai, sal uit die Gees die ewige lewe maai’.
  - Galàsiërs 6:7 ‘Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai.’
  - Efésiërs 5:18 '…; maar word met die Gees vervul.’
  - Luister na en wees gehoorsaam aan Sy stem (dikwels net ‘n sagte aanmoediging)
  - Kies die WET VAN DIE GEES VAN LEWE IN CHRISTUS JESUS en beweeg weg van die WET VAN SONDE EN DOOD.
  - Spreek lewe, kies lewe en verwerp sonde en dood en moenie gemeenskap daarmee hou nie!

  Deur: Andrew W Roebert
  Hierdie notas mag met ander gedeel word.