Daily Bible Verse:              Nahum 1:7

‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’

- If ever the world was living in ‘days of distress’ it is now.
- But in difficult times, we have a Stronghold.
- A mighty Fortress is our God.
- He is our Tower of strength, and He will never fail or abandon us.

Prayer: Lord, thank You that You are my Stronghold, You are my Fortress, and You are my Tower of Strength. I choose to run to You, knowing that as I trust You, I can believe that Your care and kindness will be a reality in my life. Amen.


Daily Bible Verse: Nahum 1:7
‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’


Daily Bible Verse: Psalm 145:9
‘The LORD is good to ALL; He has compassion on ALL He has made.’

Notes - GEESVERVULDE LEWE

GEESVERVULDE LEWE

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • GEESVERVULDE LEWE

  Inleiding:

  • Die rol wat die Heilige Gees in ons lewens speel, as ons Hom toelaat, is ver groter as wat ons ons ooit kan verbeel.
  • In hierdie studie kyk ons na die lewe van Stéfanus.
  • Hy was gesien as die eerste martelaar en het uitgestaan omdat hy beskryf was as ‘n man wat “Gevul was met die Heilige Gees”
  • Stéfanus was ‘n man wie se lewe deur die Gees van God omskep en verander is.
  • Ons sien selfs ooreenkomste tussen sy dood en die dood van Ons Here en Verlosser Jesus Christus.
  • Alhoewel ons nie veel van hom af weet nie laat sy lewe vir ons ‘n voorbeeld na.
  • Jy kan die verhaal in Handlinge Hoofstukke 6 en 7 lees.

  1. DIE HELIGE GEES WIL ONS TRANSFORMEER
  • Die invloed van die Heilige Gees in ons lewens lei tot transformasie.
  • Hy wil ons van een vlak van heerlikheid na ‘n ander neem.
  • Verandering en groei in ‘n Christen se lewe wys dat die persoon die transformerende krag van die Heilige Gees toelaat om aktief in sy lewe te wees.
  • Wanneer jy ophou om te transformeer het jy opgehou om die Heilige Gees toe te laat om jou te beïnvloed.

  • 2 Korinthiërs 3:18 ‘”En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ‘n spieel die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is.”

  • Hierdie transformasie moet ‘n voortdurende deel van ons Christen ondervinding wees.
  • Die transformasie is dat ons meer en meer soos HY moet word – tot Sy beeld getransformeer.
  • Hierdie transformasie moenie twee treë vorentoe en een tree agtertoe wees nie. Dit moet ‘n transformasie van ‘ewig vermeerderende heerlikheid’ wees.

  2. ONS BEHOORT TE SMAG DAARNA OM MET DIE HEILIGE GEES GEVUL TE WEES.
  • Handelinge 6:3 “Kyk dan uit, broeders, na sewe manne uit julle, van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel;”

  • Handelinge 6:5 “‘…; en hulle het gekies: Stéfanus, ‘n man vol van geloof en van die Heilige Gees,…”
  • Hoe wonderlik sal dit nie wees as mense dit van jou kan sê nie.
  • Kan mense dit van jou sê?
  • Is een van die maniere hoe mense jou beskryf as vol van die Heilige Gees?
  • Dit is ‘n wonderlike kompliment.
  • Ek bid dat mense dit van my lewe sal kan sê.
  • Stéfanus moes ‘n man gewees het wat hierdie aspek in sy lewe begeer en gesoek het.
  • Dit het nie per ongeluk gebeur nie maar deur ‘n kwaliteits besluit en keuse.
  • Ons kan ook sulke kwaliteits besluite en keuses vir ons eie lewens maak.

  3. DIE HEILIGE GEES NEEM ONS VAN GEWOON NA BUITENGEWOON
  • Die Heilige Gees maak al die verskil in ons lewens.
  • My oorlede Vader was omtrent 8 jaar in die bediening voordat hy die persoon en werk van die Heilige Gees in sy eie lewe ontdek het. Vanaf daardie punt het alles verander en sy lewe en bediening het van gewoon na buitengewoon verander. Jare later wou ek al sy preke dokumenteer sodat ons dit in die toekoms sou kon gebruik. Ek het dit met hom bespreek en hy het vir my gesê om al die preke voor die vervulling met die Heilige Gees in sy lewe uit te laat.
  Hy het daardie boodskappe van min of geen waarde geag in vergelyking met die verskil wat die Heilige Gees in sy lewe gemaak het en die boodskappe wat daarna gevolg het. Ek het vir hom gesê dat sy oordeel oor homself te streng was maar hy het nie saamgestem nie hy het gereken dit is hoe belangrik die lewensveranderende persoon van die Heilige Gees was, sodat enigiets wat sonder Sy invloed gedoen is buite rekening gelaat moes word.
  • As ons werklik onderwerp is aan die Heilige Gees, is daar geen keer aan wat Hy in en deur ons kan doen nie.

  • Handelinge 6:8 “En Stéfanus, vol van geloof en krag, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen.”
  Hier was ‘n man wat administratiewe gawes gehad het, maar as gevolg van die Heilige Gees het die Here hom wyd gebruik buite sy natuurlike gawes.
  • Handelinge 6:9-10 ‘”En daar het sommige van die sogenaamde sinagoge van die Libertyne opgestaan, en van die Cirenéërs en Alexandryne, en van die mense van Cilïcië en Asië, en hulle het met Stéfanus geredetwis. Maar hulle kon die wysheid en die Gees waardeur hy gespreek het, nie weerstaan nie.”

  • Hy het beweeg van gewoon tot buitengewoon.
  • Die Heilige Gees se invloed het beweeg van natuurlik na bonatuurlik.

  4. WANNEER ONS LEWE ‘GEVUL MET DIE HEILIGE GEES’, OPEN DIT VIR ONS DEURE

  • Stéfanus was ‘n man wat vol van die Heilige Gees was.
  • Toe hulle mense wou aanstel om die verantwoordelikheid en funksies van die bediening te hanteer was hy die vanselfsprekende keuse as gevolg van hierdie kwalifikasie.

  • Handelinge 6:5 “En die woord het byval gevind by die hele menigte; en hulle het gekies: Stéfanus, ‘n man vol van geloof en van die Heilige Gees,…..”

  • Wanneer ons onder die invloed van die Heilige Gees begin funksioneer word ons ‘n bate en ons bring waarde in ons situasie in.

  • In die situasie in die boek van Handelinge, sien ons die vroeë dae van die Nuwe Testamentiese kerk. Toe die kerk begin groei en ontwikkel het druk en verantwoordelikhede begin ontstaan en dit moes na omgesien word.’n Plan was bedink om hierdie praktiese en belangrike aspekte te hanteer. Die plan was om sewe mense aan te stel wat hierdie verantwoordelikhede sou dra. Die kwalifikasie vir hierdie posisies was dat hierdie persone ‘vol van die Helige Gees’ moes wees.
  www.alivetogod.com
  • Dit is so ‘n wonderbare gedagte dat wat ookal gedoen moes word of dit nou gering of prakties was, was die kwalifikasie dieselfde: “Vol van die Heilige Gees”.

  • Die waarheid is dat daar iets heilig en vroom omtrent die praktiese dinge van die lewe is.

  • Die werk wat jy doen, die rol van ouer wat jy speel, die aspek dat jy moet voorsien vir jou gesin of eenvoudig net die voorbeeld wat jy stel deur hoe jy jou lewe leef is belangrik, heilig en vroom.
  • Soms skryf ons dinge af omdat ons voel dit is ‘nietighede’, maar ek het ontdek dat daar nie soiets soos ‘nietighede’ is nie.
  • Ons het die Heilige Gees in elke wyse en in elke aspek van ons daaglikse lewens nodig.
  • Stéfanus was ‘n man wie so was en daarom was hy die waarkynlike keuse en die deur is vir hom geopen om ‘n erkende rolspeler te word.
  • Ek glo dat as ek en jy streef om te lewe ‘gevul met die Heilige Gees’ sal dit vir ons ook deure open.
  • Wanneer ons onder die invloed van die Heilige Gees funksioneer en ons is getrou tenopsigte van ons daaglikse verantwoordelikhede, sal verdere deure geopen word.

  • Mattheus 25:21 “….,‘oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel.”

  5. WANNEER ONS DIE HEILIGE GEES WEERSTAAN IS ONS WAT DIE BYBEL NOEM HARDNEKKIG

  • Handelinge 7:51 “Julle hardnekkiges en onbesnedenes van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees; net soos julle vaders, so ook julle.”
  • Ons moet nooit die beweging en werking van die Heilige Gees weerstaan nie.
  • Soms mag Hy dinge doen waarvan ons nie baie hou nie, of  in maniere wat ons nie sou verkies nie, maar ons moet nie toelaat dat dit ons ontstel nie.

  6. DE HEILIGE GEES MAAK ONS ANDERS
  • Handelinge 6:15 “En terwyl almal wat in die Raad sit, hul oë stip op hom hou , sien hulle dat sy gesig soos die gesig van ‘n engel was.”
  • Daar was iets totaal anders omtrent Stéfanus.
  • Dit lyk of hy ‘n ‘goddelike glans’ gehad het.
  • Die skrif vertel ons dat sy gesig soos die van ‘n engel was en sy aanklaers kon nie hulle oë van hom afhou nie.
  • Dit së dat die mense op die Raad iets anders in hom opgemerk het en hulle kon hulle oë nie van hom wegdraai nie, hulle het hom heeltyd aandagtig dop gehou. Hulle het hom aangestaar.

  • Die Raad was kwaad maar het nogtans iets anders omtrent Stéfanus opgelet.

  • Die waarheid is dat wanneer ons met die Heilige Gees gevul is verander dit ons.
  • Dit het gelyk of sy gesig gestraal het.
  • Dit herinner ons aan Moses toe hy van die berg afgekom het nadat hy in die teenwoordigheid van God was.

  • Exodus 34:29 “En toe Moses van die berg Sinai afdaal – die twee tafels van die Getuienis was in die hand van Moses toe hy van die berg afdaal – het Moses nie geweet dat die vel van sy gesig blink omdat hy met Hom gespreek het nie.”
  • Dit is tyd dat ons begin om meer van hierdie vreemde en wonderlike verskynsel te sien.
  • Die sleutel is die Heilige Gees wie die verbinding met God ‘n realiteit maak.

  7. ‘N OOP HEMEL
  • Handelinge 7:55-56 “Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God.”

  • Hier sien ons hoe Stéfanus die ‘hemel oop’ sien.
  • Hy het ‘n openbaring van die hemel.
  • ‘n Oop hemel stel ‘n direkte verbinding tussen die hemel en die aarde voor.
  • Die slotsom is dat in hierdie unieke oomblikke word God meer werklik.
  • Ons begeer almal dat God meer werklik moet wees.
  • Dit begin alles wanneer ons vol van die Heilige Gees is.
  • Kom ons jaag Sy Heilige Gees in ons daaglikse lewens na.
  • Laat ons honger en dors na meer van Sy Heilige Gees.

  Deur: Andrew W Roebert