Daily Bible Verse:              Psalm 100:5

‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’

- You can count on the Lord’s goodness towards you.
- You can rely on His unfailing love every day of your life.
- You can have hope in His faithfulness that continues without end.
- You can rest in Your confidence in His character and love for you.

Prayer: Lord, my heart can rest secure in the knowledge of Your goodness, loving-kindness, and great faithfulness. I will trust and not be afraid, for You are all I need. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 100:5
‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’


Daily Bible Verse: Psalm 7:10 (TPT)
‘God, your wrap-around presence is my protection and my defence. You bring victory to all who reach out for You.’

Notes - GEE HOM JOU VRESE

GEE HOM JOU VRESE

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • GEE HOM JOU VRESE

  Inleiding
  - Baie mense is gepla met vrees, bekommernis, besorgdheid en twyfel.
  - Tog sien ons telkemale in die Bybel dat ons nie bekommerd moet wees of vrees nie. Maar dit is inherent in die mensdom. Ek glo dat God ons vandag wil help.
  - Ek was onlangs bekommerd en vol vrees oor ‘n sekere aspek van my lewe. Ek moet erken dat ek dit moeilik gevind het om dit aan die Here oor te gee. Die oomblik wat ek gedink het ek het dit oorgegee het ek weer van ‘n ander sy daaraan begin dink. Maar soos wat ek dit reggekry het om dit vir Hom te gee, het ek gevoel hoedat ek vrygemaak word.
  - Watter vrese en laste dra jy vandag?
  - Kan jy die moed in jou hart vind om dit vir God te gee?

  1.         ONS VRESE VIR VANDAG
  - Die mensdom het baie vrese. Elke individu het sy/haar eie stryd.
  - Ons het vrese oor amper elke denkbare aspek van die lewe.
  - Dit is hoogs moontlik dat toe jy vanoggend opgestaan het, het jy een of ander bekommernis oor die dag in gedagte gehad.
  - Ons het vrese oor vandag. Het jy vrese oor vandag?
  - Dit mag wees dat jy bekommerd is oor waar die volgende maaltyd vandaan gaan kom, of jy mag vrees dat jy jou werk, of jou besigheid of jou gesondheid gaan verloor.
  - God wil ons vrese vir vandag neem en daarvoor sorg.

  2.  ONS VRESE VIR MôRE
  - Ons het baie vrese oor die toekoms.
  - Vrese oor ‘n tyd waarvan ons huidig niks weet nie.
  - Ek onthou dat my eie moeder vir my vertel het dat sy twee vrese oor my lewe gehad het. Die eerste een was dat daar nie geld sou wees vir my om universiteit toe te kan gaan nie en die tweede een was dat daar nie geld sou wees om vir my ‘n ordentlike 21ste verjaardag partytje te kan gee nie. Albei hierdie vrese het nooit gerealiseer nie.
  - Ek vind dat die vrees vir die toekoms en die ‘onbekendheid’ van die toekoms iets is waarmee baie mense regtig ‘n stryd het.
  Romeine 8:38-39 Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, ons Here, is nie.

  3.  VRESE BINNE ONS 
  - Ons stryd is dikwels met geheime vrese.
  - Hierdie is vrese binne ons harte waarvan niemand anders weet nie of eers besef dat ons daarmee stry nie.
  - ‘n Ouer mag vrese hê oor hulle kinders, en die kinders weet nie eers daarvan nie.
  - ‘n Werkgewer mag vrese oor die toestand van sy besigheid hê waarvan sy werknemers nie weet nie.
  - Ons vind dikwels dat ons rondloop met vrese binne ons.
  - Ek is bly om te sê dat selfs groot manne in die Bybel dit ondervind het.
  2 Korinthiërs 7:5 Want ook toe ons in Macedònië gekom het, het ons vlees geen rus gehad nie, maar ons is op allerhande maniere verdruk; van buite was daar aanvegtinge, van binne verskrikkinge.
  - God wil ons ook met die vrese binne ons help.

  4.  DIE BAIE VRESE
  - Almal van ons het verskillende vrese.
  - Ek ken ‘n liewe ouer paartjie wie gesê het: ‘Dit neem moed om oud te word.’
  - Op die verskillende stadiums van die lewe is daar verskillende vrese wat ons moet hanteer.
  - Watter vrese jy ookal het, wil ek jou troos en sê dat God met hulle ook wil deel.
  Psalm 91:5-6 Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie!
  - Hier is the versekering van God: 'Jy hoef nie te vrees nie.'
  - 1 Petrus 5:7 'Werp al jou bekommernisse op Hom, want Hy sorg vir julle. '

  5.  VREES VIR DIE DOOD
  - Baie mense het ‘n stryd hiermee.
  - Hulle vrees die dood en die proses van doodgaan.
  - Ek glo dit is omdat die dood so finaal en so onbekend is.
  - Maar God het gekom om ons te verlos en vry te maak van hierdie baie werklike vrees.
  - Psalm 23:4 Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my : u stok en u staf dié vertroos my.

  6.  GOD IS MET ONS
  - As God met ons is hoef ons nie te vrees nie.
  Psalm 23:4 Ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my.
  1 John 4:18 Daar is geen vrees in die liefde nie; maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, …

  - God se liefde binne ons het die krag om ons vrese te verwyder en uit te dryf.
  - Vrees is so ‘n sterk vesting in ons lewens dat dit uitgedryf moet word.
  - Ons moet meëdoelloos met vrees deel.
  - Moenie swig voor vrees en toelaat dat dit ‘n vastrapplek in jou lewe kry nie.
  Romeine 8:31 Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees?

  7.  MOENIE VREES NIE
  - Luister na wat ons oor en oor in die Bybel hoor.
  - Iets wat God herhaaldelik gesê het.
  - MOENIE VREES NIE!
  Josua 8:1 Daarop sê die HERE vir Josua : “Wees nie bevrees of verskrik nie;”…
  Rigters 6:23 Maar die HERE sê vir hom : “Vrede vir jou! Vrees nie! Jy sal nie sterwe nie.”
  Jesaja 41:13  Want Ek, die HERE jou God, gryp jou regterhand aan, Ek wat vir jou sê : “Wees nie bevrees nie, Ek help jou.”
  Jesaja 8:13 Die HERE van die leërskare - Hom moet julle heilig, en laat Hy julle vrees en Hy julle verskrikking wees! 


  8.  VREES GOD
  - God is die enigste een wat ons moet vrees.
  - Vrees, wat ons so swak kan maak, moet nie die eerste plek in ons lewens gegee word nie.
  - Dit is dikwels ons vrese wat die meeste aandag van ons harte en gedagtes ontvang.
  - As ons God en Sy teenwoordigheid in ons lewens kan ken kan die balans herstel word en kan ons Hom vrees en nie al die vleeslike dinge van die lewe nie
  - Matthéüs 10:28 En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel.
  Spreuke 14:26 In die vrees van die HERE lê ‘n sterk sekerheid, ook vir die kinders van ‘n sodanige sal daar ‘n toevlug wees.


  9.  DIE ALTERNATIEF
  - Wat is die alternatief?
  - Hoe moet ons leef ?
  - Ek glo ek het ‘n antwoord. Dit is miskien nie so maklik nie, maar dit is die antwoord.
  - Ons het nodig om God te vertrou.
  Lukas 8:50 Maar toe Jesus dit hoor, antwoord Hy hom en sê : “Moenie vrees nie. Glo net, en sy sal gered word.”
  - Jesus het ons die alternatief gegee - 'Moenie vrees nie! Vertrou My net!'
  - Begin om jou vrees te vervang met ‘n vertroue in God.
  - Dit is die alternatief.

  10.  VRA GOD VIR HULP
  - Tenopsigte van ons vrese kan ons God vir Sy hulp vra.
  - As jy vandag ‘n stryd het, hoekom dink jy nie daaraan om dit te doen nie.
  - Gaan na God en roep Hom aan om jou te help.
  - Ek glo Hy sal dit doen en dat Hy in ons lewens sal inkom en ons help.
  Psalm 34:5 Ek het die HERE gesoek, en Hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered.
  - Die belonings is dat ons kan weet wat dit beteken om verlos te wees en vry van al ons vrese te wees.
  - Dit is hoe ek wil leef.
  - As jy God nodig het om jou daarmee te help, vra Hom!