Daily Bible Verse:              Psalm 100:5

‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’

- You can count on the Lord’s goodness towards you.
- You can rely on His unfailing love every day of your life.
- You can have hope in His faithfulness that continues without end.
- You can rest in Your confidence in His character and love for you.

Prayer: Lord, my heart can rest secure in the knowledge of Your goodness, loving-kindness, and great faithfulness. I will trust and not be afraid, for You are all I need. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 100:5
‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’


Daily Bible Verse: Psalm 7:10 (TPT)
‘God, your wrap-around presence is my protection and my defence. You bring victory to all who reach out for You.’

Notes - DIE PERSOON EN DIE WERK VAN DIE HEILIGE GEES

DIE PERSOON EN DIE WERK VAN DIE HEILIGE GEES

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

  • DIE PERSOON EN DIE WERK VAN DIE HEILIGE GEES

      Op die Dag van die Pinksterfees, nadat die Heilige Gees uitgestort is en nadat Petrus sy Gees-vervulde boodskap gelewer het, het die mense gevra, "Wat moet ons doen?' Toe het Petrus geantwoord met vier dinge in Handelinge 2: 38 en 40, naamlik:   1. BEKEER, 2. WORD GEDOOP, 3. Jy sal die gawe van DIE HEILIGE GEES ONTVANG en 4. Laat JULLESELF GERED WORD uit hierdie verkeerdegeslag.    Jare tevore het die Here deur die Profeet Joël belowe: En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien. (Joël 2:28)   Hierdie profesie was op die Dag van die Pinksterfees vervul toe die 120 met die Heilige Gees vervul is soos wat dit in Handelinge hoofstuk 2 beskryf is.  Petrus het dit toe duidelik gemaak dat dit nie net 'n paar uitgeskose mense was wat dit sou ontvang nie maar almal.  Hy het toe verder gesê:   Handelinge 2: 1-4  En toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. Handelinge 2: 39  Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep.   DIE HEILIGE GEES IS 'N PERSOON   Die Heilige Gees is 'n persoonlikheid en nie slegs 'n invloed of 'n krag nie.   Daar word van DIE HEILIGE GEES  gepraat as "HY".  Sien Johannes 16:13-14.   Johannes16: 13-14  Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.  Hy sal My verheerlik, omdat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig.     Diè tekens van persoonlikheid is aan Hom toegeken: - Wil  -  1 Korinthiërs 2: 9-11 - Liefde/Emosies -  Romeine 15: 30 - Intellek/Kennis - Nehemía 9: 20 en 1 Korinthiërs 2: 9-11   SIMBOLE VAN DIE HEILIGE GEES   -  Wind  -  Handelinge 2: 2-3; Johannes 3:8 -  Water  -  Johannes 7: 38-39 -  Vuur  -  Handelinge 2: 3; Matthèüs 3:11 -  Duif  -  Matthèüs 3: 16       Matthèüs 3: 16  En nadat Jesus gedoop was, het Hy dadelike uit  die water opgeklim, en meteens gaan die hemele vir Hom oop, en Hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdaal en op Hom kom.   DIE VROEë CHRISTENE EN DIE HEILIGE GEES   -  Hulle is uit die Gees gebore. -  Johannes 3: 1-5 -  Hulle is met die Gees gedoop. -  Handelinge 1: 8;2:4. -  Hulle is deur die Gees gelei. - Romeine 8:14; Handelinge 13: 1-2 -  Hulle wandel in die Gees.  -  Galàsiërs 5: 16 -  Hulle is deur die Gees gesalf.  -  1 Johannes 2: 20, 27  -  Hulle ontvang krag deur die Heilige Gees.  -  Handelinge 1: 8   Handelinge 1:8  maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom,.... M.a.w. hulle sou nie alles kon hanteer sonder die Heilige Gees nie.   DIE HEILIGE GEES IN DIE LEWE VAN JESUS   -  Jesus is uit die Gees gebore. -  Lukas 1: 35 -  Hy is met die Gees gevul.  -  Johannes 3: 34 -  Hy is deur die Gees gelei.  -  Matthèüs 4: 1 -  Hy is deur die Gees gesalf. -  Lukas 4: 18 -  Hy dryf demone uit deur die Gees.  -  Matthèüs 12: 28  -  Hy het die kruisiging deur gegaan deur die krag van die Gees. -  Hebreërs 9: 14 -  Hy het opgestaan uit die dode deur die Gees.  Romeine 8: 11 - Jesus het bevele gegee deur die Gees. Handelinge 1: 2   Romeine 8: 11  En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.   Dit geld vir ons ook.  Ons het die Heilige Gees dringend nodig.   DIE HEILIGE GEES IN ONS LEWENS   -  Hy sal Jesus vir ons 'n realiteit maak.  Johannes 14: 21,23 -  Hy sal ons meer soos Jesus maak.  -  2 Korinthiërs 3: 17-18   2 Korinthiërs 3: 17-18  Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid.  En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as die die Here wat die Gees is.   -  Hy sal ons krag gee om getuies te wees.  Handelinge 1: 8 -  Hy sal God se liefde in ons oral versprei.  Galasíërs 5: 22-23.