Daily Bible Verse:              Matthew 10:27

‘What I tell you in the dark, speak in the daylight; what is whispered in your ear, proclaim from the roofs.’

- The Lord can use the dark and difficult seasons of life, to speak to us.
- Our experiences, and what He has taught us, can be a blessing to others.
- When we pass through the valley and the shadows, He has something to tell us.
- But there comes a time when we step into the daylight, and proclaim His faithfulness.

Prayer: Lord, I recognise that You want to use every season of my life to speak to me. May my ears be open and attentive, regardless of the season, so that when the right time comes, I will be willing to speak and proclaim Your goodness. Amen.


Daily Bible Verse: Matthew 10:27
‘What I tell you in the dark, speak in the daylight; what is whispered in your ear, proclaim from the roofs.’


Daily Bible Verse: Matthew 9:22
He said to her, ‘Be of good courage, daughter; your faith has made you whole.’ And from that hour the woman was healed.

Notes - DIE PERSOON EN DIE WERK VAN DIE HEILIGE GEES

DIE PERSOON EN DIE WERK VAN DIE HEILIGE GEES

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

  • DIE PERSOON EN DIE WERK VAN DIE HEILIGE GEES

      Op die Dag van die Pinksterfees, nadat die Heilige Gees uitgestort is en nadat Petrus sy Gees-vervulde boodskap gelewer het, het die mense gevra, "Wat moet ons doen?' Toe het Petrus geantwoord met vier dinge in Handelinge 2: 38 en 40, naamlik:   1. BEKEER, 2. WORD GEDOOP, 3. Jy sal die gawe van DIE HEILIGE GEES ONTVANG en 4. Laat JULLESELF GERED WORD uit hierdie verkeerdegeslag.    Jare tevore het die Here deur die Profeet Joël belowe: En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien. (Joël 2:28)   Hierdie profesie was op die Dag van die Pinksterfees vervul toe die 120 met die Heilige Gees vervul is soos wat dit in Handelinge hoofstuk 2 beskryf is.  Petrus het dit toe duidelik gemaak dat dit nie net 'n paar uitgeskose mense was wat dit sou ontvang nie maar almal.  Hy het toe verder gesê:   Handelinge 2: 1-4  En toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. Handelinge 2: 39  Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep.   DIE HEILIGE GEES IS 'N PERSOON   Die Heilige Gees is 'n persoonlikheid en nie slegs 'n invloed of 'n krag nie.   Daar word van DIE HEILIGE GEES  gepraat as "HY".  Sien Johannes 16:13-14.   Johannes16: 13-14  Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.  Hy sal My verheerlik, omdat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig.     Diè tekens van persoonlikheid is aan Hom toegeken: - Wil  -  1 Korinthiërs 2: 9-11 - Liefde/Emosies -  Romeine 15: 30 - Intellek/Kennis - Nehemía 9: 20 en 1 Korinthiërs 2: 9-11   SIMBOLE VAN DIE HEILIGE GEES   -  Wind  -  Handelinge 2: 2-3; Johannes 3:8 -  Water  -  Johannes 7: 38-39 -  Vuur  -  Handelinge 2: 3; Matthèüs 3:11 -  Duif  -  Matthèüs 3: 16       Matthèüs 3: 16  En nadat Jesus gedoop was, het Hy dadelike uit  die water opgeklim, en meteens gaan die hemele vir Hom oop, en Hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdaal en op Hom kom.   DIE VROEë CHRISTENE EN DIE HEILIGE GEES   -  Hulle is uit die Gees gebore. -  Johannes 3: 1-5 -  Hulle is met die Gees gedoop. -  Handelinge 1: 8;2:4. -  Hulle is deur die Gees gelei. - Romeine 8:14; Handelinge 13: 1-2 -  Hulle wandel in die Gees.  -  Galàsiërs 5: 16 -  Hulle is deur die Gees gesalf.  -  1 Johannes 2: 20, 27  -  Hulle ontvang krag deur die Heilige Gees.  -  Handelinge 1: 8   Handelinge 1:8  maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom,.... M.a.w. hulle sou nie alles kon hanteer sonder die Heilige Gees nie.   DIE HEILIGE GEES IN DIE LEWE VAN JESUS   -  Jesus is uit die Gees gebore. -  Lukas 1: 35 -  Hy is met die Gees gevul.  -  Johannes 3: 34 -  Hy is deur die Gees gelei.  -  Matthèüs 4: 1 -  Hy is deur die Gees gesalf. -  Lukas 4: 18 -  Hy dryf demone uit deur die Gees.  -  Matthèüs 12: 28  -  Hy het die kruisiging deur gegaan deur die krag van die Gees. -  Hebreërs 9: 14 -  Hy het opgestaan uit die dode deur die Gees.  Romeine 8: 11 - Jesus het bevele gegee deur die Gees. Handelinge 1: 2   Romeine 8: 11  En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.   Dit geld vir ons ook.  Ons het die Heilige Gees dringend nodig.   DIE HEILIGE GEES IN ONS LEWENS   -  Hy sal Jesus vir ons 'n realiteit maak.  Johannes 14: 21,23 -  Hy sal ons meer soos Jesus maak.  -  2 Korinthiërs 3: 17-18   2 Korinthiërs 3: 17-18  Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid.  En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as die die Here wat die Gees is.   -  Hy sal ons krag gee om getuies te wees.  Handelinge 1: 8 -  Hy sal God se liefde in ons oral versprei.  Galasíërs 5: 22-23.