Daily Bible Verse:              Nahum 1:7

‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’

- If ever the world was living in ‘days of distress’ it is now.
- But in difficult times, we have a Stronghold.
- A mighty Fortress is our God.
- He is our Tower of strength, and He will never fail or abandon us.

Prayer: Lord, thank You that You are my Stronghold, You are my Fortress, and You are my Tower of Strength. I choose to run to You, knowing that as I trust You, I can believe that Your care and kindness will be a reality in my life. Amen.


Daily Bible Verse: Nahum 1:7
‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’


Daily Bible Verse: Psalm 145:9
‘The LORD is good to ALL; He has compassion on ALL He has made.’

Notes - DIE HERE IS JOU SKILD

DIE HERE IS JOU SKILD

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • DIE HERE IS JOU SKILD

  SKRIFLESING:

  Genesis 15:1 Ná hierdie dinge het die woord van die HERE tot Abram gekom in ‘n gesig en gesê: Vrees nie, Abram, Ek is vir jou’n skild en jou loon is baie groot.

  1. WAT IS ‘N SKILD?

  - ‘n Skild is ‘n stuk wapenrusting.
  - Dit is as ‘n verdedigings meganisme ontwerp.
  - Dit was gebruik om aanvalle af teweer, deur dit te stop of om dit van rigting te laat verander.
  - Skilde word vandag nog gebruik. Jy mag dink ditis nie so nie en hulle word nie gebruik in dieselfde hoedanigheid as in die historiese oorloë nie, maar as mense betoog  gebruik die polisie nogsteeds hierdie afweer middel.
  - Skilde kan ‘n verskeidenheid vorms en grotes aanneem maar hulle doel en gebruik bly onveranderd.
  - ‘n Skild is ‘n beskermende  verskansing.
  - Dit is bedoel om iemand te verdedig of te beskerm.
  - Hier sien ons dat God vir Abram sê ‘Ek is vir jou ‘n skild’.

  2.ONS HET ‘N SKILD NODIG

  - Ons het’n sklid op soveel maniere nodig.
  - Ons eie planeet Aarde maak staat op ’n sklid om te oorleef.
  - Ons eie lewens maak staat op hierdie wonderbare onsigbare skild.
  - Die Aarde word deur ‘n osoon laag beskerm.
  - Dit word  ook die Osoon Skild genoem.
  - Dit is ‘n laag in die aarde se atmosfeer wat die meeste van die UV strale van die son absorbeer.
  - Die waarheid is dat daar bitter min osoon in die osoon laag voorkom, maar dit is baie belangrik.
  - Dit absorbeer en beskerm ons van die  nadelige UV wat nadelig is vir alle lewende wesens.
  - Sonder hierdie skild sou lewe op aarde soos ons dit ken ophou om te bestaan.
  - Hier het ons reeds ‘n baie werklike  skild wat God daar gestel het om ons te verdedig sodat ons nie uitgewis word nie.
  - Net soos wat ons nie sonder die osoon skild kan leef nie so kan ons ook nie leef sonder die skild wat God ons aanbied nie.
  - Die Bybel vertel dat die vyand soos ‘n brullende leeu rondloop en kyk wie hy kan verslind.
  - Maar God bied aan om ons skild te wees.
  - Soos wat Hy vir Abram gesë het so sê hy ook vir jou: ‘Ek is vir jou ’n skild ‘
  - Hierdie belofte is ook vir jou.
  - Ons is deel van Abram se  saad en daarom kan ons ook daardie groot troos oor ons lewens toe-eien.
  - As kinders van God het ons ’n skild nodig.
  - Daar is baie vyande en dinge wat probeer om ons te verpletter.
  - Die Bybel praatvan die vyand wat ons aanval en dit praat van die ‘vurige pyle’ wat op ons afgeskiet word.
  - Maar God onderneem om in genade tussen-in te kom en ‘n skild vir ons te wees. 

  3. HOE IS GOD ‘N SKILD?

  A. HY IS A FISIESE SKILD
  - In die Bybel word daar gepraatvan en sien ons ‘n prent van  ‘n fisiese beskutting.
  - Job 1:9-10 En die Satan antwoord die HERE en sê: Is dit verniet dat Job God vrees? Het U nie self hom en sy huis en alles wat hy het, aan alle kante rondom, beskut nie. Die werk van sy hande het U geseën, en sy vee het sterk vermeerder in die land.
  - Selfs die duiwel besef dat hy nie direkte toegang  tot Job gehad het nie.
  - Selfs hy kon sien dat God ‘n beskutting romdom Sy dienaar Job, geplaas het.
  - Hierdie beskutting het nie net vir Job as individu beskerm nie, maar dit het verder gegaan en ‘n skild van beskutting om sy huishouding ook geplaas. Dit het beskerming vir almal wat onder sy dak gewoon het, beteken. Dit kon sy diensknegte en familie insluit.
  - Hierdie beskutting  het selfs verder gegaan en sy assistente, en sy besittings ingesluit. Dit het alles onder Job se jurisdiksie ingesluit.
  - Psalm 34:8 Die Engel van die HERE, trek ‘n laer rondom die  wat Hom vrees, en red hulle uit.
  - Psalm 139:5 U sluit my in van agter en van voor,en U lê u hand op my.
  - Psalm 125:2 Rondom  Jerusalem is berge; so is die HERE rondom sy volk van nou af tot in ewighed.
  - Psalm 121:8 Die HERE sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid.
  - Psalm 91:9-11 Want U, HERE, is my toevlug. Die allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie; want Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë.  

  B. HY IS ‘N SKILD VIR ONS LEWENS
  - HY hou ons lewens en selfs ons asems in Sy hande.
  -Jesaja 33:15-16 Hy wat in geregtigheid wandel  en spreeek wat reg is, wat gewin deur afpersinge versmaad, wat sy hande uitskud om geen omkoopgeskenk aan te gryp nie, wat sy oor toestop om van geen bloedskuld te hoor nie, en sy oë sluit om wat sleg is, nie te sien nie – hy sal op hoogtes woon, rotsvestings is sy burg; sy brood word hom gegee, sy water is gewis.
  - Die brood en die water wat ons nodig  het om aan die lewe te bly is deel van die skild wat God in ons lewens voorsien.
  - Psalm 33:18-19 Kyk, die oog van die HERE is op die wat Hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag; om hulle siel te red van die dood en hulle in die lewe te hou in hongersnood.
  - Verbeel jou dat jou siel van die dood verlos word en in hongersnood lewendig gehou word.

  C. HY IS ‘N SKILD VIR ONS SIELE
  - Hy is ook die bewaarder en hersteller van ons siele.
  - Psalm 23:3 Hy verkwik my siel.
  - Psalm 97:10 Hy bewaar die siele van sy gunsgenote.
  - Die woord bewaar beteken om te hou of om wag oor die siele van Sy seuns en dogters te  hou.
  - 2 Samuel 22:31 Die weg van God is volmaak; die woord van die HERE is gelouter; Hy is ‘n skild vir almal wat by Hom skuil.

  4. DIE EIENSKAPPE VAN HIERDIE SKILD?

  A.DIT IS ‘N MAGTIGE SKILD
  -  Die magtige werkende krag van God is jou skild.- 1 Petrus 1:5 wat in die krag van God bewaar  word deur die geloof tot die saligheid  wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd.

  - Moenie God se krag in jou lewe beperk nie.
  - Moenie poog om God in ’n blik te druk nie.
  - Moet Hom nie gering skat deur jou eie beperkinge nie.
  - Sy krag kan enigiets bereik.
  - Dit was deur Sy krag dat die wêreld geskep is.
  - Dit is deur Sy krag dat alles onderhou word.
  - Dit sluit jou in!

  B. DIT IS ‘N  VOORTDURENDE SKILD
  - Hierdie skild is voortdurend en nimmereindigend.
  -Dit is nie’n skild wat volgens wil aan en af skakel nie.
  -Dit is nie vandag hier en môre weg nie.
  -Dit is ten alle tye en in alle omstandighede beskikbaar.
  - Dit is ’n ewige skild.
  - Dit is dwarsdeur die lewe beskikbaar, tenmidde van uitdagings en struikelblokke.
  - Dit bly konstant ongeag of ons deur ‘diep waters’, ‘riviere van moeilikhede’ of die ‘ vuur van onderdrukking’   moet gaan.
  - Dwarsdeur die lewe bestaan dit en selfs wanneer ons deur ‘n dal van doodskaduwee gaan is dit so werklik soos enige andertyd.
  - Hy is die rots van skuiling wat nooit faal nie.

  C. DIT FAAL NOOIT
  - HY is ‘n skild vir elkeen wat Hom sal vertrou.
  - Hierdie skild dek nie net een area van ons lewens nie.
  - Die probleem met skilde is dat hulle mens net van een kant af beskerm.
  - Ons Hemelse Skild sal ons nooit vaal nie, maak nie saak uit watter rigting die moeilikheid kom nie.
  - Psalm 3:4 Maar U, HERE, is ‘n skild wat my beskut, my eer en die Een wat my hoof ophef.
  - HY is ’n skild wat jou van alle kante af beskerm – selfs jou blinde kant.
  - Psalm 5:12 Want U seën die regverdige, o HERE.U omring hom met welbehae soos met ‘n skild.

  D. DIT IS ONS ENIGSTE ALTERNATIEF.
  - Nes met die osoon skild om die aarde waar daar geen alternatief is nie, so is dit met God, Hy is ons enigste skild  ons enigste alternatief.
  - Elke ander ding wat jy dink is jou skild sal jou faal maar Hy sal getrou bly.
  - Menslike wysheid en menslike krag kan nie vergelyk nie.
  - Hy is die enigste seker, voortdurende en ewigdurende beskerming en skild vir ons, Sy seuns en dogters.
  - Psalm 7:11 My skild is by God wat die opregtes van hart verlos.

  5. WAT BEHOORT ONS REAKSIE TOT HIERDIE WONDERLIKE KENNIS TE WEES.

  A. TREK VOORDEEL UIT JOU SKILD
  - Skuil by Hom.
  - Moenie probeer om dit self te doen nie.
  - Jy is nie jou eie beste beskerming nie, Hy is.
  - Klou vas aan jou skild.
  - Geniet die voordele daarvan om te lewe binne die voordeel van jou skild.

  B. WEES DANKBAAR VIR JOU SKILD
  - Laat dankbaarheid in jou hart en siel oprys omdat jy ‘n skild het en beskerming geniet.
  - Lewe met dankbaarheid oor die feit dat jy ‘n skild het.

  C.MOENIE PROBEER OM SONDER JOU SKILD TE LEWE NIE.
  - Moenie iets doen om die beskerming wat jou skild jou bied te belemmer  nie.
  - Lewe binne die volgstroom van jou skild.
  - Toe ek’n kind was het ek agter op my vader se motorfiets gery.Ekwas mal daaroor en het soms my kop uit gestoot om die wind op my gesig  te voel. My vader het altyd gesê ek moet my kop terugtrek. Terwyl ek agter hom gesit het was ek sekuur en beskermvan die wind en enige vlieënde voorwerpe in die lug. Jare later toe ek my eie motorfiets gekry het, het ek besef dat sonder my vader as ’n skild moes ek versigitig wees dat goed nie in my gesig en oë vas vlieg nie.
  - Wanneer ons binne die volgstroom van die skild lewe kan ons die beskerming geniet wat Hy ons bied.
  - Wanneer ons besluit omagter die beskerming uit te skuif deurmiddel van sonde of sommer netomdat ons,ons eie wil, wil doen,dan stel ons, onself bloot aan baie aanvalle,waarvan die meeste ons wil vernietig.
  - Lewe dus binne die volgstroom van jou skild en bly daar.
  - Johannes 15:7 As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry.