Daily Bible Verse:              Psalm 100:5

‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’

- You can count on the Lord’s goodness towards you.
- You can rely on His unfailing love every day of your life.
- You can have hope in His faithfulness that continues without end.
- You can rest in Your confidence in His character and love for you.

Prayer: Lord, my heart can rest secure in the knowledge of Your goodness, loving-kindness, and great faithfulness. I will trust and not be afraid, for You are all I need. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 100:5
‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’


Daily Bible Verse: Psalm 7:10 (TPT)
‘God, your wrap-around presence is my protection and my defence. You bring victory to all who reach out for You.’

Notes - DIE HEILIGE GEES – ONS TROOSTER

DIE HEILIGE GEES – ONS TROOSTER

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • DIE HEILIGE GEES – ONS TROOSTER

  SKRIFLESING

  Johannes 14:26 maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal  julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het

  1.DIE HULP WAT DIE HEILIGE GEES VIR ONS WIL GEE IS VAN ‘N BAIE PRAKTIESE AARD.
  • Wat is a Trooster? – ‘n Advokaat, tussenganger, bemoediger, trooster, helper.
  • Die oorspronklike Grieks is Paraklétos - pará, "intiem naby" en /kaleo, "’n oproep maak" – Voorbeeld, ‘n advokaat wat ‘n oordeel vel omdat hulle naby genoeg  aan die situasie is.
  • Dit beteken ook ‘n adviseur-helper.
  • Iemand wat geroep is om te help.
  • DIt is a prentjie van iemand wat naby kom.
  • In die mees eevoudigste vorm beteken dit helper.
  • Hulp is iets prakties. As ek besig is om te verdrink en iemand kom om my te help tree hulle in my situasie in en help my daaruit.

  a. DIE HEILIGE GEES WIL JOU KOM TROOS


  TROOS
  Troos: Om te troos beteken om naby jou te kom en krag en hoop te gee. Om te troos beteken om te bemoedig en aan te moedig.

  BEMOEDIG
  Bemoedig: Om te bemoedig beteken om die hartseer te verlig, om die gevoel van verlies te verminder en om verligting vir ons droewige  en bekommerde harte te bring. Hy wil met ons situasie identifiseer. Die woord bemoediging beteken om iets te doen om iemand se hartseer of teleurstelling te verlig. Dit spreek van die lig van enige droefheid en die verligting en verwydering van laste.

  AANMOEDIG
  Aanmoedig: Om aan te moedig beteken om iemand met hoop, vertroue en deursettingsvermoë te vul.
  2 Korithiërs 1:3-4  Geseënd is die God en Vader  van onse Here Jesus Christus, die Vader  van ontferminge en die God van alle vertroosring, wat ons troos in al ons verdrukking,  sodat ons die wat in allerhande verdrukkinge is,  kan troos deur die vertroosting waarmee onsself deur God getroos word.

  b. DIE HELIGE GEES WIL JOU KOM  HELP

  Die Heilige Gees wil naby ons kom om ‘n helper vir ons te wees. ‘n Helper is iemand wat ‘n ander persooon met ‘n taak help. Maar die helper wat ons het is ook ‘n advokaat. ‘n Advokaat is iemand wat hoogs geskoold is wat weet wat jou regte is en jou kan verdedig. Dit is die soort praktiese hulp wat ons in ons daaglikse lewens nodig het.
  Johannes 14:16 En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid.
  Om te help beteken om bystand te verleen. Om te help beteken om dit wat jy deurgaan te verbeter of te verlig. Dit gaan nog verder om in te sluit dat Hy jou wil verlos en red, Ons helper is nie iemand wat  kom en gaan nie maar Hy is met ons en sal met ons wees tot in ewigheid. Daarom behoort ons ‘nverhouding met die Heilige Gees te ontwikkel.

   

  2. MET DIE HEILGE GEES - SAL ONS GEBEDSLEWE NOOIT WEER DIESELFDE WEES NIE!

  • Wanneer die Heilige Gees ons nader verander ons gebedslewe.
  • Judas 1:20-21 Maar  julle, geliefdes, moet julleself opbou in jul allerheiligste geloof en in die Helige Gees bid en julleself in die liefde van God bewaar, terwyl  julle die barmhartigheid van onse Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag.
  • Die Heilige Gees wil ons kom help om te bid.
  • Gebed hoef nooit weer vir ons ‘n stryd of ‘n sleurwerk te wees nie.
  • Efèsiërs 6:18 terwyl  julle met alle gebed en smeking by elke gleentheid bid in die Gees,..
  • Romeine 8:26 En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die gees self tree vir ons in met onuitsreeklike sugtinge.
  • Ons kan dus bid met die hulp van die Heilige Gees, ons kan bid onder leiding van die Heilige Gees of ons kan bid soos wat die Heilige Gees ons die krag gee. Dit kan en sal van tyd tot tyd die bid in tale insluit.
  • Die groot opwekkingsprediker, TB Barrett, het die volgende gesê:: ‘Surely I have never prayed like that before! It was the Holy Spirit who prayed through me.’

   

  3. MET DIE HEILIGE GEES – VERANDER  DIE WYSE WAAROP ONS DINGE SIEN

  • Johannes 14:26 maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal  stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het
  • ‘Hy sal julle alles leer’ – Hierdie is die werk en die besigheid van die HeiligeGees.
  • Daar is soveel van die wonder en grootheid van God wat ons net nie verstaan of begryp nie.
  • Maar die Heilige Gees wil kom en soveel hiervan aan ons openbaar.
  • ‘n Leeftyd sal te ver kort wees om alles te ontvang wat Hy ons wil leer en alles wat Hy aan ons wil openbaar.
  • 1 Korinthiërs 2:9-10 maar soos geskrywe is: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ’n mens nie opgekom het nie, wat God berei het  vir die wat Hom liefhet. Maar dit is aan ons wat God hierdie dinge openbaar het deur Sy Gees. Want Sy Gees soek alles op en wys ons God se diepste geheime.
  • Efèsiërs 1:16-19 hou ek (Paulus) ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie, dat die  God van onse Here Jesus Christus ,die Vader  van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring  in kennis van  Hom mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is; en wat die uitnemende  grootheid van sy krag is vir ons wat glo , na die werking van die krag van sy sterkte.
  • Kyk na sommige van die areas:
  1. Die Hielige Gees sal jou alles leer.
  2. Die Heilige Gees sal dinge aan jou openbaar.
  3. Die Heilige Gees wys ons God se diepste geheime.
  4. Die Heilige Gees wil ons wysheid en openbaring gee.
  5. Die Heilige Gees wil die oë van ons harte verlig.
  6. Sy salwing leer ons van alle dinge. (1 Johannes 2:27)

  • Die Heilige Gees wil self vir ons help om dinge anders te sien.
  • Dieselfde Gees van God wat die Bybel aan skrywers deur die eeue openbaar het wil kom en meer van God aan jou openbaar.
  • Hy wil Jesus aan ons verheerlik.
  • Johannes 16:13 Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal  Hy julle in die hele waarheid lei;
  • Ek het die vollgende kwotasie gesien: ‘A mind, once stretched by a new idea never regains its original proportions’.
  • Laat die Heilige Gees kom en jou denke vernuwe.
  • Laat Hom kom en jou gedagtes so verruim dat dit nooit weer sal terug gaan na die ou afmetings toe nie.
  • Laat Hom toe om die oë van jou hart te verlig.

   

  4. MET DIE HEILIGE GEES – KAN ONS DIE LEWENS VAN ANDER MENSE EFFEKTIEF AANRAAK.

  • Die effek wat die Heilige Gees op die lewens van die mans en vrouens in die Bybel en vernaamlik in die Nuwe Testament, gehad het is baie interessant.
  • Hulle het oornag verander van  lafhartige, bevreesde, bedesde mense  wat in die bo-kamer geskuil het tot dapper, vreeslose mense wat gevulwas met heilige  dapperheid, wat luid in die strate en in die openbaar gepraat het.
  • Handelinge 4:13 En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle  verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken.
  • Handelinge  4:31 En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek.
  • Hierdie vrymoedigheid het die dissipels in gevaar gestel. Hulle lewens, hulle  toekoms en hulle belange is hierdeur in gevaar gestel, maar dit het hulle nie beïnvloed nie.
  • Ons kan dikwels ons vertroue veloor as ons of ons belange in gevaar  gestel word.
  • Maar wanneer ons met die Heilige Gees gesalf word kan ons van daardie selfsugtige vrees ontslae raak en dan word ons bonatuurlik vrymoedig.
  • Dit was hierdie vrymoedigheid wat veroorsaak het dat baie mense se lewens aangeraak was en verander was en gevolglik het baie die Here leer ken en die kerk het aansienlik gegroei.
  • Miskien is jou geloof ‘n stil beheersde geloof en wil jy nie ander mense  te na kom nie?
  • Ek bid dat die Heilige Gees op jou sal kom en dat jy met vrymoedigheid gevul sal word en dat die mense wie se reaksies  jy vrees verwonderd sal wees en dat hulle in die proses vir Jesus Christus vir hulself sal vind.
  • Mag jy met heilige krag bewapen word!

   

  5. MET DIE HEILIGE GEES  - IS ONS GESALF VIR DIENS

  • Lukas 24:49 En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte.
  • Handelinge 1:8 maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Jud éa en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde.
  • God wil jou gebruik.
  • Daar is ‘n menigte maniere waarin God  jou kan gebruiik.
  • Soms beperk ons die maniere waarin God ons kan gebruik tot net ‘n paar voorbeelde.
  • God wil hê dat jy ‘n getuie vir Homsal wees net waar jy gaan.
  • Hy kan jou gebruik in maniere wat jy jou nie eers kan verbeel nie.
  • Dit word alles moontlik wanneer jy  deur die Helige Gees gesalf word.
  • Ons Trooster wil ons bekragtig vir diens.
  • Johannes 14:12 Voorwaar, voorwaar Ek  sê vir julle, wie in My glo – die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan.
  • God het groter dinge vir jou.
  • Moet jouself nooit afskryf nie, vra die Heilige Gees om jou met Sy krag te vul en om jou te gebruik vir Sy heerlikheid.

   

  6. MET DIE HEILIGE GEES – KAN ONS DIE STORMS OORLEEF

  • Ons Christen lewens is nie altyd maklik nie.
  • Ons gaan deur  beproewinge, verdrukking  en  vervolging.
  • Ons staar opposisie, uitdagings en struikelblokke in die gesig.
  • Die lewe van St éfanus, die eerste martelaar, is vir ons ‘n voorbeeld.
  • Hy was met die Heilige Gees gevul. As gevolg daarvan was alles tenopsigte van hom anders. Hy het dinge anders ervaar en hy was gevul met manhaftigheid. Maar sy einde was baie grusaam. Maar op die einde, terwyl hy gestenig word, het die Heilige Gees vir hom die krag gegee  in hierdie grusame stryd en God was daar vir hom.
  • Handelinge 7:59-60 En hulle het St éfanus  gestenig terwyl  hy die Here aanroep en sê: Here Jesus, ontvang my gees! En hy het op sy knieë neergeval  en met ‘n groot stem uitgeroep:  Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie! En met dié woorde het hy ontslaap.
  • Selfs sy lyding het deur die geslagte  ‘n getuienis geword.
  • Hoe kon Stèfanus so ‘n aaklige dood, wat so ‘n kragtige gevolg vir die kerk van toe en van nou gehad het, met so ‘n positiewe houding deurmaak?
  • Eenvoudig net omdat hy deur die moeilike tye met die Heilige Gees gevulwas.
  • As ons vol van die Heilige Gees is kan ons ook die storms oorleef en in die proses kan ons lewens die wêreld om ons positief beï nvloed.
  • Laat die Heilige Gees jou dus nou vul sodat jy die storms kan trotseer en nogsteeds ‘n beleidenis en  ‘n getuienis van God se getrouheid en liefde wees.