Daily Bible Verse:              Nahum 1:7

‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’

- If ever the world was living in ‘days of distress’ it is now.
- But in difficult times, we have a Stronghold.
- A mighty Fortress is our God.
- He is our Tower of strength, and He will never fail or abandon us.

Prayer: Lord, thank You that You are my Stronghold, You are my Fortress, and You are my Tower of Strength. I choose to run to You, knowing that as I trust You, I can believe that Your care and kindness will be a reality in my life. Amen.


Daily Bible Verse: Nahum 1:7
‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’


Daily Bible Verse: Psalm 145:9
‘The LORD is good to ALL; He has compassion on ALL He has made.’

Notes - BEGINSELS VIR DIE LEWE

BEGINSELS VIR DIE LEWE

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • BEGINSELS VIR DIE LEWE

  INLEIDING:

  • Hoe ons, ons lewens lei is baie belangrik.

  • Daar is beginsels wat elkeen van ons lei.

  • Hierdie kan positiewe of negatiewe riglyne wees waarvolgens ons lewe.

  • As ons volgens God se beginsels lewe kan ons verwag om Sy guns en seën in ons lewens te sien.

  • As ons lewe volgens wat ons dink vir ons goed is, kan ons dalk op 'n pad beland waaroor ons later spyt gaan wees.

  • Het jy al ooit na gedink oor die riglyne of beginsels waarvolgens jy leef?

  • Is daar party wat verander moet word of wat deur God se beginsels vervang moet word?

  • As ons hierdie beginsels kan identifiseer en ontwikkel om geestelike dissiplines te word sal ons kan sin maak van die lewe.

  • Hoe vroeër ons hierdie beginsels ontdek en verander hoe beter, maar dit is nooit te laat om te begin nie!

  • Hulle is soos geestelike dissiplines wat  ons in ons daaglikse lewens kan begin toepas.

  • Hier is van daardie riglyne en dissiplines om jou aan die gang te kry.

   

  1. VERGIFNIS

  • Ons kan gedurende ons lewens vergifnis van God ontvang.

  1 Johannes 1:9 As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reining.

  • Jesus het tenvolle vir ons sondes betaal – ons kan weet wat dit beteken on vergewe te wees.

  Kolossense 2:14 en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te nael,

  • God het ons sondes van ons verwyder.

  Psalm 103:12 So ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons.

  • Het jy al ooit gewonder hoekom die Bybel sê dat God ons sondes so ver as die Ooste van die Weste van ons verwyder het? Hoekom het Hy nie gesê so ver as die Noorde van die Suide nie? Hierdie is een van die grootste voorbeelde van God se liefde. Die Noord en Suid pole is definitiewe plekke. Jy kan soontoe gaan. Daar is geen Oos en Wes pole nie.  Die Ooste en die weste sal mekaar nooit ontmoet nie. Wanneer God sê Hy het ons sondes verwyder so ver as wat die Ooste van die Weste is beteken dit dat Hy dit verewig en altyd verwyder het.

  • Vergignis is nie net iets wat ons ontvang nie ; dit is ook iets wat ons kan gee!

  Markus 11:25 En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle jul oortredinge mag vergewe.

  • Dikwels verlang ons genade vir onsself en vir ons foute maar ons eis geregtigheid wanneer ander persone foute maak of wanner hulle ons te na kom.

  • Ons lewens moet deur die beginsel van vergifnis ontvang en vergifnis gee, gelei word.

  • Miskien is daar ’n area in jou lewe of in jou verlede wat jy na die voete van God moet bring en vra dat Hy jou moet vergewe.  Doen dit nou!

  • Miskien is daar iemand wat jy nog nooit vry gespreek het nie en waarvoor jy nog steeds ‘n wrok ronddra. Dit is tyd dat jy hulle moet vergewe.  Doen dit nou!

   

  2. LEEF EEN DAG OP ‘N SLAG

  • Baie mense leef in ‘n dag en ‘n tyd wat nog nie aangebreek het nie.

  • Hulle is altyd bekommerd oor môre of die toekoms en in die proses mis hulle die oomblik wat hulle nou voor hulle het.

  • Ons behoort bewustelik die dag waarin ons is tenvolle te geniet.

  • Ons behoort vandag te lewe asof dit ons laste dag is.

  • Matthéüs 6:34 Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.

  • Matthéüs 6:25 Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel oor jul lewe – wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor jul liggaam – wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie?

  • Lukas 10:41 Maar Jesus antwoord en sê vir haar: Martha, Martha. jy is besorg en verontrus oor baie dinge;

  • Moenie bekommerd en ontstel bly oor baie dinge nie.

  • Lewe vir die oomblik.

  • Lewe in die hede en nie in die verlede of die toekoms nie.

  • Wees teenwoordig in die hede.

  • As jy in die verlede lewe lei dit tot berou en as jy in die toekoms lewe lei dit tot vrees.

  • Lewe in die oomblik dit is die sleutel tot vervulling.

   

  3. ONTVANG NUWE GENADE

  • God is altyd getrou.

  • Hy is jou getroue God.

  • Sy woord verklaar dat Sy genade elke oggend nuut is.

  • Klaagliedere 3:23 hulle is elke môre nuut; U trou is groot.

  • Ons behoort te lewe met die wete dat ons elke dag nuut kan begin terwyl ons Sy nuwe genade ontvang.

  • Moenie jou foute. mislukkings en teleurstellings van gister oordra na vandag nie.

  • Dikwels wanneer ek soggens wakker word neem ek ‘n oomblik om God se nuwe genade vir my vir die nuwe dag, my eie te maak.

  • As ons elke dag in Sy nuwe genade leef, hoef ons nie verhinder word deur dit wat ons miskien gedoen het nie. Ons kan net die geleenthede van die nuwe dag tegemoet gaan sonder aarseling of verhindering.

  • Ons kan dit nie op ons eie doen nie.

  • Ons het God nodig en ons het Sy genade en barmhartigheid elke dag nodig om ons te help.

  • Ons behoort deur Sy krag te lewe.

  • Neem ‘n oomblik en ontvang nuwe genade nou en elke dag van Hom af vir die res van jou lewe!

   

  4. LEEF ‘N BEGINSEL-GESENTREERDE LEWE.

  • Verskillende mense word deur verskillende dinge gemotiveer.

  • Ons moet versigtig wees om nie deur dinge gemotiveer te word wat nie binne God se beginsels is nie.

  • Party mense word deur materiële dinge gemotiveer. Hulle aksies, keuses en besluite reflekteer hulle materialisme.

  • Ander mense word gemotiveer deur dinge wat vir hulle populariteit sal bring. Hulle maak keuses en berus hulle besluite daarop dat hulle deur ander aanvaar sal word.

  • Nog ander mens is gemotiveer deur selfsugtigheid en dit bepaal hoe hulle gaan lewe en watter keuses hulle gaan maak.

  • As jy deur hierdie dinge gemotiveer word sal dit uiteindelik jou lewe verwoes.

  • Wanneer jy jou lewe volgens God se beginsels leef, lei dit tot lewe en seën.

  • Ons moet ‘n beginsel-gesentreerde lewe lei.

  • Ons moet die kwaliteit besluit neem dat God se weg en Sy beginsels die allerbeste is vir ons lewens. Ons moet besluit om Sy beginsels in ons daaglikse lewens toe te pas

  • Ons moet vasstaan by hierdie beginsels en nie toelaat dat die wêreld se sosiale norme en druk ons van stryk laat bring nie.

  • 2 Timótheüs 3:1-5 Maar weet dit , dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom.  Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed , sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God; mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daar van verloën het. Keer jou ook van hierdie mense af.

  • Johannes 3:19-21 En dit is die oordeel; dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig; want hulle werk was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig; sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is.

  • Hier is een of twee beginsels wat jy kan oorweeg:

  • Moenie probeer om alles te verstaan nie. Moenie poog om alles uit te redeneer nie. Moenie probeer om God tot ‘n formule te verminder nie, bly net by die beginsels.

  Jesaja 55:9 Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes.

  • Gee en dit sal vir jou gegee word.

  Lukas 6:38 Gee en aan julle sal gegee word. ‘n Goeie maat wat ingedruk en geskud en oorlopend is sal hulle in jul skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word.

  • Onthou die beginsels van eerlikheid, integriteit en standvastigheid.

   

  5. LEWE IN DIE LIG

  • Johannes 3:19-21 En dit is die oordeel; dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig; want hulle werk was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig; sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is.

  • Kyk na hierdie frase: Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig!

  • As ons volgens die waarheid en die beginsels van God lewe ‘kom ons na die lig’.

  • Dit is waar ek wil lewe.

  • Wat van jou?

  • Kom ons lewe volgens God se woord en volgens Sy beginsels.

  • As jy dit doen kan jy in Sy lig lewe en kan jy Sy seën en guns oor jou lewe geniet.

  • As ons sou kies om dit nie te doen nie tree ons uit die lig uit in die donkerte en bose in!

  • Spreuke 2:11-13 oorleg sal oor jou wag hou, verstand sal jou bewaak, om jou te red van die weg van die slegte, van die mens wat valse dinge spreek; van die wat die paaie van opregtheid verlaat om op weë van duisternis te wandel.

  • Slegte mens verlaat die reguit paaie.

  • Regverdige mans en vrouens bly op die reguitpaaie.

  • Hebreërs 10:23 Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want Hy wat dit beloof het, is getrou.

   

  Psalm 119:156 HERE, u barmhartighede is menigvuldig; maak my lewend volgens u verordeninge.

   

  Vertaling van ‘Live One Day At A Time’ (Outeur onbekend)

   

  Lewe Een dag op ‘n slag.

   

  Daar is twee dae in elke week

  waaroor ons nie bekommerd behoort te wees nie;

  Twee dae wat vry gehou moet word van vrees en angstigheid;

  Een van hierdie dae is GISTER,

  Met sy foute en sorge,

  Sy gebreke en flaters,

  Sy kwale en pyne.

  GISTER is vir ewig verby buite ons beheer.

  Al die geld in die wêreld kan nie GISTER terug bring nie.

  Ons kan niks wat ons gedoen het ongedaan maak nie.

  Ons kan nie ‘n enkele woord wat ons gesê het uitwis nie.

  GISTER is weg.

  Die ander dag waaroor ons, ons nie moet bekommer nie is MôRE;

  Met sy moontlike probleme, sy laste en groter belofte.

  MôRE is ook buite ons onmiddelike beheer.

  MôRE sal die son op kom,

  In glorie of agter ‘n masker van wolke;

  Maar dit sal op kom.

  Totdat die gebeur het ons geen aandeel in MôRE nie.

  Want dit is nou nog ongebore

  Dit laat ons met net een dag – VANDAG.

  Enige persoon kan die stryd van net eendag stry.

  Dit is net wanneer ek en jy die laste van daardie twee aaklige ewighede van GISTER en Môre insluit

  Dat ons ineen stort.

  Dit is nie die ervaring van VANDAG wat mense kranksinnig maak nie.

  Dit is die berou en bitterheid van iets wat GISTER gebeur het

  en die vrees vir wat Môre kan bring.

   

  Laat ons dus, net EEN dag op ‘n slag lewe.