Daily Bible Verse:              Isaiah 40:31

‘Those who trust in the LORD will find new strength. They will soar high on wings like eagles.’

- Trusting in the Lord produces wonderful results in our lives.
- As we trust, the Lord steps into the situation and we find new strength.
- When we operate in His strength and power, we can soar like eagles.
- When we soar in His strength, we see everything from a different perspective.

Prayer: Lord, I place my full hope, confidence and trust in You today. May I soar like an eagle and see things from Your perspective, as I trust and rely on You! Amen.


Daily Bible Verse: Isaiah 40:31
‘Those who trust in the LORD will find new strength. They will soar high on wings like eagles.’


Daily Bible Verse: Isaiah 40:29
‘He gives power to the faint, and to him who has no might He increases strength.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: 1 Johannes 1:5

Daaglikse Bybel Vers: 1 Johannes 1:5 - ‘…: God is lig, en geen duisternis is in Hom nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Johannes 1:5

…: God is lig, en geen duisternis is in Hom nie.

- Ons moet nooit twyfel aan die Here se goedheid teenoor ons nie.
- Selfs al gaan ons deur moeilike tye, is Sy goedheid nog teenwoordig.
- Daar is geen duisternis in Hom nie, laat gaan dus enige verkeerde ongeloof.
- Verwerp elke ongeoorloofde suspisie tenopsigte van Sy getrouheid en glo.

Gebed: Vader, U is my lig en my verlossing. Ek sal vertrou en nie vrees nie. Ek sal glo dat U goed is en dat daar ‘geen duisternis’ in U hart teenoor my is nie. Amen.


March 22, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 7:11

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 7:11 - ‘As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom bid!’

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 7:11

As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom bid!

- Dit is deel van die Here se karakter en natuur teenoor ons om vir ons goeie gawes te gee.
- Ons dien ‘n baie, goeie Vader en Hy het ons lief en sorg vir ons.
- Nie eens die beste aardse vader kan met ons Hemelse Vader vergelyk word nie.
- Hy het soveel vir ons voorberei en ons moet Hom net nader en vra daarvoor.

Gebed: Vader, dit is ‘n voorreg om U kind te wees en om te weet dat U vir my sorg en my wil seën. Ek bring my versoeke vandag en lê dit voor U voete neer, en ek glo dat U sal onderneem. Amen.


March 21, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 85:13

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 85:13 - ‘Ook gee die HERE die goeie, en ons land lewer sy opbrings.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 85:13

Ook gee die HERE die goeie, en ons land lewer sy opbrings.

- Die Here is jou voorsiener.
- Hy sal werklik voorsien in alles wat goed is en alles wat jy in jou lewe nodig het.
- Hy wil kom en jou lewe vrugbaar en produktief maak.
- Verwag Sy beste en glo dat Sy hand jou in alle areas van jou lewe sal seën.

Gebed: Vader, dankie dat U my voorsiener is. U ken my behoeftes en weet hoe om daardie behoeftes te bevredig. Ek sien uit na die seën en produktiwieit wat U vir my voorberei het. Amen.


March 20, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 1:17

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 1:17 - ‘Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jakobus 1:17

Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

- Besef jy dat die Here goeie en volmaakte gawes vir jou voorberei het?
- Selfs die goeie dinge wat jy vandag geniet is gawes uit Sy hande.
- Hulle is nie verdien nie, hulle is geskenke wat vrylik gegee is.
- Vertrou op Hom om dit te doen, want Hy verander nie kort kort van denke nie.

Gebed: Vader, dankie vir elke goeie en volmaakte gawe wat uit U hande kom om my lewe te seën en verryk. U is my Hemelse Vader en ek kan op U staatmaak. Amen.


March 19, 2019

Daaglikse Bybel Vers: 1 Johannes 4:7

Daaglikse Bybel Vers: 1 Johannes 4:7 - ‘Geliefdes, laat ons mekaar liefhê; want die liefde is uit God,….’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Johannes 4:7

Geliefdes, laat ons mekaar liefhê; want die liefde is uit God,….

- Elke dag is ‘n gawe en ‘n geleentheid om die Here se liefde te versprei.
- Wanneer ons ander liefhet is ons besig om die Here in hulle lewe te reflekteer.
- Wees ‘n instrument in Sy hande om seën en hoop aan ander te bring.
- Laat Sy liefde en hoe jy vir ander omgee deur jou lewe weerkaats word.

Gebed: Vader, mag my lewe die feit dat U my liehet en ek U liefhet, weerkaats. Laat my lewe ‘n seën vir almal om my wees sodat hulle oortuig sal word van U liefde vir hulle. Amen.


March 18, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 1:6

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 1:6 - ‘Want die HERE ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 1:6

Want die HERE ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan.

- Uiteindelik lei die doen van die regte ding altyd na seëninge.
- Die bose mag vir ‘n oomblik voorspoedig wees, maar die Here sal wag hou oor die regverdige.
- Die Here hou nie net wag oor ons treë nie Hy hou wag oor ons hele lewe.
- Hy weet wat Hy vir ons beplan en Hy wil ons langs Sy pad vir ons, lei.

Gebed: Vader, dankie dat U op die oomblik oor my en my lewe waghou. Ek kies om te doen dit wat U behaag en wat vir U verheerlik, want ek weet dat ek uiteindelik U seën en U guns op my sal sien rus. Amen.


March 15, 2019

Daaglikse Bybel Vers: 1 Korinthiërs 8:3

Daaglikse Bybel Vers: 1 Korinthiërs 8:3 - ‘Maar as iemand God liefhet, dié word deur Hom geken.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Korinthiërs 8:3

Maar as iemand God liefhet, dié word deur Hom geken.

- Ons liefde vir die Here gaan nie ongemerk by Hom verby nie.
- Hy sien en Hy weet wie Hom liefhet en verlang om Hom te dien.
- Om deur die Here geken te word is om deur Hom herken en aanvaar te word.
- Hy ken jou naam en Hy is bewus van jou versoeke en Hy het jou lief.

Gebed: Vader, ek verklaar my liefde vir U, my Here en my Verlosser. Dankie dat U my ‘sien’ en U in detail bewus is van elke aspek van my lewe, hope en drome. Amen.


March 14, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 1:12

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 1:12 - ‘Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat Hom liefhet.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jakobus 1:12

Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat Hom liefhet.

- Toetse en beproewinge is almal deel van hierdie reis wat ons die lewe noem.
- Daar is, egter, seën beskikbaar vir die wat dit deurstaan en nie opgee nie.
- Laat ons dus die toets slaag en gereed wees om Sy seën op ons lewens te ontvang.
- Aan die einde wag daar ‘n ‘kroon van die lewe’ wat Hy belowe het, staan dus vas.

Gebed: Vader, mag ek getrou bly terwyl ek die beproewinge en toetse deurstaan wat net vir my bedoel is. Mag ek volhard, aanhou totdat ek die oorwinning behaal wat U vir my voorberei het. Amen.


March 13, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 1:6

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 1:6 - ‘Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos ‘n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesleep word.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jakobus 1:6

Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos ‘n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesleep word.

- Twyfel en geloof kan nie saamwerk nie.
- Ons kan twyfel of ons kan glo.
- Twyfel beroof ons van ons geloof en veroorsaak onstabiliteit en onsekerheid in ons lewens.
- Wanneer ons glo kan ons vas staan en in geloof met die Here wandel.

Gebed: Vader, ek kies om te glo en ek kies om twyfel en sy metgesel van vrees te verwerp. Ek sal glo, tenspyte van hoe die situasie vir my mag lyk of voorkom. Ek sal vertrou en nie bevrees wees nie. Amen.


March 12, 2019