Daily Bible Verse:              Genesis 18:1

‘Then the LORD appeared to Abraham in the heat of the day, while he was sitting at the entrance to his tent.’

- What a thought, that at the moment of the greatest heat, the Lord appeared.
- Could you believe, that at your moment of greatest difficulty, He could arrive?
- Yes, He is never late, and His timing is always impeccable.
- So wait with expectation, and see what He will do in your situation.

Prayer: Lord, just as Abraham sat, in the heat of the day, and saw You appear before him, so I will believe that no matter how challenging my situation may be, You will arrive to rescue and deliver me. Amen.


Daily Bible Verse: Genesis 18:1
‘Then the LORD appeared to Abraham in the heat of the day, while he was sitting at the entrance to his tent.’


Daily Bible Verse: Psalm 46:1
‘God is our refuge and strength, an ever-present help in times of trouble.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 18:1

Daaglikse Bybel Vers: Genesis 18:1 - ‘Daarna het die Here aan hom (Abraham) verskyn by die terpentynbome van Mamre terwl hy by die ingang van die tent sit op die warmste van die dag.’

Daaglikse Bybel Vers:              Genesis 18:1

Daarna het die Here aan hom (Abraham) verskyn by die terpentynbome van Mamre terwl hy by die ingang van die tent sit op die warmste van die dag.

- Op die warmste van die dag het die Here verskyn.
- Kan jy glo, dat op jou moeilikste oomblik kan Hy arriveer?
- Ja, Hy is nooit laat nie, en Sy tydsberekening is altyd onberispelik.
- Wag dus met verwagting en kyk wat Hy in jou situasie sal doen.

Gebed: Vader, net soos wat Abraham in die hitte van die dag gesit het en U voor hom tevoorskyn sien kom het, so sal ek glo dat dit nie saak maak hoe uitdagend my situasie mag wees nie, U sal opdaag en my red en verlos. Amen.


August 26, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 46:2

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 46:2 - ‘God is vir ons ‘n toevlug en sterkte; as hulp in benoudhede is Hy in hoë mate beproef.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 46:2

God is vir ons ‘n toevlug en sterkte; as hulp in benoudhede is Hy in hoë mate beproef.

- Hierdie is seker een van die verse in die Skrifte wat mens die meeste aanmoedig.
- Dit herinner ons gedurig, dat die Here altyd daar is vir ons, maak nie saak wat ons moet hanteer nie.
- Hy is jou veilige Toevlug; Hy is jou Sterkte en Hy is jou Helper.
- Plaas AL jou vertroue op Hom en ken Hom as jou ‘ewig-teenwoordige’ hulp.

Gebed: Here, dit is alles as gevolg van U dat ek vandag kan staan en vir U kan eer en loof. Ek lewe vandag as gevolg van U, my Toevlug, my Sterkte en my Hulp. Amen.


August 23, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Josua 5:13

Daaglikse Bybel Vers: Josua 5:13 - ‘En terwyl Josua by Jérigo was, slaan hy sy oë op en kyk, en daar staan ‘n man teenoor hom met ‘n ontblote swaard in sy hand; ....’

Daaglikse Bybel Vers:              Josua 5:13

En terwyl Josua by Jérigo was, slaan hy sy oë op en kyk, en daar staan ‘n man teenoor hom met ‘n ontblote swaard in sy hand; ....

- Jérigo was ‘n groot en magtige stad wat oorwin moes word.
- Terwyl Josua oor hierdie uitdaging gepeins het, het die Here voor hom verskyn.
- Waar jy dit wat voor jou lê, bepeins, maak jou oë oop en sien die Here voor jou.
- Die Here sal Homself openbaar, as jou baie teenwoordige hulp in tye van nood.

Gebed: Here, ek maak staat op U, my Here, my Verlosser en my Getroue Vriend. Ek sal nie na die probleme en uitdagings kyk nie, ek sal my oë op U gerig hou en ek sal U by my sien staan.  Amen.


August 22, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Josua 3:13

Daaglikse Bybel Vers: Josua 3:13 - ‘en net soos die voetsole van die priesters,......, in die water van die Jordaan rus, sal die water van die Jordaan afgekeer word - die water wat van die bokant afkom, en dit sal soos een wal bly staan.

Daaglikse Bybel Vers:              Josua 3:13

en net soos die voetsole van die priesters,......, in die water van die Jordaan rus, sal die water van die Jordaan afgekeer word - die water wat van die bokant afkom, en dit sal soos een wal bly staan.

- Die Israeliete het ‘n rivier wat in vloed was tussen hulle en die Beloofde Land teëgekom.
- Dit het na ‘n onoorkomlike struikelblok gelyk.
- Maar toe die priesters vorentoe tree het ‘n wonderwerk plaasgevind en die rivier het oop gemaak.
- Ons Hoë Priester gaan ons vooruit en maak vir ons ‘n weg deur die onmoontlike.

Gebed: Here, U is my Hoë Priester, en U betreë die vloed of die vuur en die vlam wat my wil keer en vernietig, en U open ‘n pad vir my, deur dit alles. Amen.


August 21, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 2:5

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 2:5 - ‘Sy moeder (Maria) sê vir die dienaars: Net wat Hy vir julle sê, moet julle doen.’

Daaglikse Bybel Vers:              Johannes 2:5

Sy moeder (Maria) sê vir die dienaars: Net wat Hy vir julle sê, moet julle doen.

- Gehoorsaamheid aan die leiding van die Here open ‘n pad vir wonderwerke.
- Wanneer ons doen wat Hy vir ons sê om te doen, is niks onmoontlik nie.
- Maria het geglo en verwag dat groot dinge enige oomblik sou gebeur.
- Haar instruksies aan hulle, geld vir ons ook: ‘Net wat Hy vir julle sê, moet julle doen’.

Gebed: Vader, ek kies om U leiding en instruksies te volg. Spreek Here, U dienskneg luister, en ek is gereed om gehoorsaam te wees.   Amen.


August 20, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Josua 2:21

Daaglikse Bybel Vers: Josua 2:21 - ‘.......; en sy (Ragab) het die rooi lyn aan die venster vasgebind.’

Daaglikse Bybel Vers:              Josua 2:21

.......; en sy (Ragab) het die rooi lyn aan die venster vasgebind.

- Elkeen van ons vertrou in een of ander area, op die Here.
- Ragab het vertrou dat haar familie van vernietiging gered sou word.
- Sy het ‘n rooi lyn aan haar venster vasgebind sodat sy gered sou word.
- Ons het die kosbare bloed van ons Verlosser oor ons lewens nodig, sodat ons gered kan word.

Gebed: Vader, dankie vir die manier waarin U in ons lewens intree om ons te red en te beskerm. Ons vra dat U ons onder die beskerming van U kosbare bloed sal sal toemaak, sodat ons U herstellende en beskermende hand oor ons lewens sal ken.  Amen.


August 19, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Josua 1:2

Daaglikse Bybel Vers: Josua 1:2 - ‘....; maak jou dan nou klaar, trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land wat Ek aan hulle, die kinders van Israel, sal gee.’

Daaglikse Bybel Vers:              Josua 1:2

....; maak jou dan nou klaar, trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land wat Ek aan hulle, die kinders van Israel, sal gee.

- Die oomblik wat ons ‘n besluit neem en na iets begin beweeg, gebeur dinge.
- Daar moet ‘n ‘opstaan’ en ‘n ‘vorentoe beweeg’ wees om veld te wen.
- Dit verg dat ons sterk en baie dapper moet wees.
- Moenie met jou gemak-sone tevrede wees nie, tree vorentoe tot in ‘n nuwe dimensie.

Gebed: Vader, Ek kies om op te staan en vorentoe en weg van my gemak-sone te beweeg, tot binne U planne en doele vir my lewe. Ek gaan nie langer vashou aan die ‘bekende’ ten koste van die ‘nuwe’ wat U vir my voorberei het, nie. Amen.


August 16, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Josua 1:3

Daaglikse Bybel Vers: Josua 1:3 - ‘Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee Ek aan julle,....’

Daaglikse Bybel Vers:              Josua 1:3

Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee Ek aan julle,....

- Daar is soveel wat God vir ons wil gee, maar ons moet dit aanvaar.
- Soms wil ons net sit en wag totdat iets in ons skoot val.
- Ons moet die dinge wat God vir ons voorberei het aanvaar en aangryp.
- Glo dat God goeie dinge vir jou het en gryp die belofte aan.

Gebed: Vader, ek bid dat vandag die begin van ‘n nuwe lewe vir my sal wees. Mag ek in U krag opstaan en met vrymoedigheid verklaar, “Hierdie is my erfenis en my gawe vanaf die Here”.  Amen.


August 15, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Deuteronòmium 34:7

Daaglikse Bybel Vers: Deuteronòmium 34:7 - ‘En Moses was honderd-en-twintig jaar oud toe hy gesterf het, sy oog was nie verswak nie, en sy krag het nie vergaan nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Deuteronòmium 34:7

En Moses was honderd-en-twintig jaar oud toe hy gesterf het, sy oog was nie verswak nie, en sy krag het nie vergaan nie.

- Die Here is die Een wat ons teen alle waarskynlikhede kan onderhou.
- Moses se lewe was nie maklik nie, nogtans was hy nog sterk en sy sig was nog goed teen die einde van sy lewe.
- Die lewe, met al die probleme, sal ons graag voortydig verslete wou maak.
- Maar die Here, met Sy liefde en sorg, wil ons vir ewig onderhou..

Gebed: Vader, dankie dat U my onderhouer is. Die lewe sal my nie onderkry nie. U sal my dra en onderhou totdat U my na U toe kom haal.  Amen.


August 14, 2019