Daily Bible Verse:              Hebrews 11:11

‘It was by faith that Sarah was able to have a child, though she was barren and was too old. She believed that God would keep His promise.’

- Our confidence and faith in the Lord will bring great results.
- Time lost, and difficult circumstances, are no issue to the Lord.
- Our responsibility is to believe, and to keep on believing.
- Don’t ask how He will do it, just know that He will keep His promises.

Prayer: Lord, I declare that I BELIEVE in You and in Your promises to me. Despite how things may look, how much time has passed, and the odds that are against me, I choose to believe. Amen.


Daily Bible Verse: Hebrews 11:11
‘It was by faith that Sarah was able to have a child, though she was barren and was too old. She believed that God would keep His promise.’


Daily Bible Verse: Hebrews 10:23
‘Let us hold tightly without wavering to the hope we affirm, for God can be trusted to keep His promise.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 11:11

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 11:11 - ‘Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word; en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy Hom getrou geag het wat dit beloof het.’

Daaglikse Bybel Vers:              Hebreërs 11:11

Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word; en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy Hom getrou geag het wat dit beloof het.’

- Ons vertroue en geloof in die Here sal goeie resultate lewer.
- Tyd wat verlore gaan, en moeilike omstandighede, is geen kwessie vir die Here nie.
- Ons verantwoordelikheid is om te glo en om aan te hou glo.
- Moenie vra hoe Hy dit gaan doen nie, weet net dat Hy Sy beloftes sal nakom.

Gebed: Vader, Ek verklaar dat ek in U GLO en in U beloftes aan my. Ondanks hoe dinge mag lyk, hoeveel tyd verby is en die oormag wat teen my is, kies ek om te glo. Amen.


April 3, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 10:23

Daaglikse Bybel Vers: Hebreërs 10:23 - ‘Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want Hy wat dit beloof het, is getrou;...’

Daaglikse Bybel Vers:              Hebreërs 10:23

Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want Hy wat dit beloof het, is getrou;...

- Om vas te hou en nie op te gee nie, moet ons vasberade besluit wees.
- As ons opgee, sal ons nie by die deurbraak wat God vir ons het, uitkom nie.
- Die waarheid is dat die Here vertrou kan word om ons te help en deur te sien.
- Hou styfvas, moenie twyfel nie, jy het 'n hoop, en Sy belofte is seker!

Gebed: Vader, dankie dat ek aan U kan vashou met my hele hart en al my krag U kan volkome vertrou word, en U is uiters getrou. Amen.


April 2, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Prediker 10:10

Daaglikse Bybel Vers: Prediker 10:10 - ‘As die yster stomp geword het, en 'n mens die snykant nie geslyp het nie, moet hy die kragte meer inspan; ...’

Daaglikse Bybel Vers:              Prediker 10:10

As die yster stomp geword het, en 'n mens die snykant nie geslyp het nie, moet hy die kragte meer inspan; ...’

- Die veeleisendheid van die lewe kan van ons effektiwiteit wegneem.
- Met verloop van tyd kan die lem van ons lewens stomp en dof word.
- Wanneer dit gebeur, eis die lewe baie groter krag van ons.
- As ons met God se hulp die tyd neem en die lem skerpmaak, sal ons slaag.

Gebed: Vader, Ek kies om hier te stop en te wag. Ek bied die 'stomp lem' van my lewe aan U en ek vra U om nuwe lewe en skerpte in my lewe in te asem, sodat ek vir U effektief en produktief kan wees. Amen.


April 1, 2020

Daaglikse Bybel Vers: 1 Samuel 17:50

Daaglikse Bybel Vers: 1 Samuel 17:50 - ‘So het Dawid dan die Filistyn oorweldig met 'n slinger en 'n klip. En hy het die Filistyn verslaan en hom gedood alhoewel daar geen swaard in Dawid se hand was nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Samuel 17:50

So het Dawid dan die Filistyn oorweldig met 'n slinger en 'n klip. En hy het die Filistyn verslaan en hom gedood alhoewel daar geen swaard in Dawid se hand was nie.

- Die Here kan wat onbeduidend lyk gebruik om die oorwinning aan jou te gee.
- Met God kan 'n slinger en 'n klip 'n wapen van massavernietiging word.
- Die uitdaging en hindernis voor jou kan met Sy hulp verslaan word.
- Die mensdom mag net een oplossing sien, maar die Here kan enigiets gebruik!

Gebed: Vader, as U met my is, kan ek oorwin, en ek kan weet dat die reus voor my sal val. Amen.


March 31, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Prediker 9:11

Daaglikse Bybel Vers: Prediker 9:11 - ‘... die wedloop nie is vir die vinniges en die oorlog nie vir die helde nie; ...’

Daaglikse Bybel Vers:              Prediker 9:11

‘... die wedloop nie is vir die vinniges en die oorlog nie vir die helde nie; ...’

- Menslike krag en vermoë is nie altyd 'n waarborg vir sukses nie.
- Ons moet nooit die Here buite die lewensvergelyking laat nie.
- Hy sê vir ons: Laat die swakke sê: 'Ek is sterk!'
- Hy sê vir ons: Laat die armes sê: 'Ek is ryk!'

Gebed: Vader, Ek kies om die spesifieke wedloop wat U voor my gestel het, met U krag te hardloop. Ek kies om die stryd waarmee ek gekonfronteer is, in U mag en U krag te stry. Amen.


March 30, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Prediker 8:4

Daaglikse Bybel Vers: Prediker 8:4 - ‘Want die woord van die koning is magtig, ...’

Daaglikse Bybel Vers:              Prediker 8:4

Want die woord van die koning is magtig, ...’

- Die woorde van aardse konings is kragtig.
- Maar die woorde van die Koning van die Konings is onfeilbaar.
- In 'n wêreld van valse nuus en gerugte, moet ons op SY woorde staatmaak.
- Glo wat God sê, en laat die res oor aan die 'toets van  tyd'.

Gebed: Vader, ek let op U en U woorde. Ek sal nie deur alles wat ek hoor en sien beïnvloed word nie, maar ek sal my vertroue op U plaas. Ek glo wat U sê, en dit is dit!  Amen.


March 27, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Prediker 7:3

Daaglikse Bybel Vers: Prediker 7:3 - ‘Om verdrietig te wees, is beter as om te lag; want as die gesig droewig is, gaan dit goed met die hart.’

Daaglikse Bybel Vers:              Prediker 7:3 

Om verdrietig te wees, is beter as om te lag; want as die gesig droewig is, gaan dit goed met die hart.’

- Die lewe is nie altyd maklik en vol gelag nie
- Maar om deur die moeilike tye te gaan, ontwikkel ander aspekte van ons lewens
- 'n Hartseer gesig dui nie altyd op 'n hartseer hart nie.
- Onthou sterre skyn die helderste in die langste en donkerste nagte.

Gebed: Vader, dankie dat U, ten spyte van wat ek in die gesig staar, by my is, en dat U binne my werk. Hoe donker dinge ookal mag lyk, mag my hart weet dat U daar is vir my. Amen.


March 26, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Efésiërs 4:32

Daaglikse Bybel Vers: Efésiërs 4:32 - ‘Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het.’

Daaglikse Bybel Vers:              Efésiërs 4:32

Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het.

- Hoe ons ander behandel weerspieël die toestand van ons eie harte.
- Ons leef in moeilike tye, en ons moet vriendelikheid teenoor ander betoon.
- Laat ons nie selfsugtig wees nie, maar laat ons vriendelik en teerhartig wees.
- In die proses kan die Here ons gebruik om sy liefde aan ander te betoon.

Gebed: Vader, ek is so dankbaar vir die liefde en ontferming wat U teenoor my getoon het.  Mag ek deur U gebruik word om vriendelikheid teenoor ander rondom my te betoon. Amen.


March 25, 2020

Daaglikse Bybel Vers: Handelinge 7:34

Daaglikse Bybel Vers: Handelinge 7:34 - ‘Ek het duidelik gesien die mishandeling van my volk wat in Egipte is, en hulle gesug gehoor en neergedaal om hulle te verlos.’

Daaglikse Bybel Vers:              Handelinge 7:34

Ek het duidelik gesien die mishandeling van my volk wat in Egipte is, en hulle gesug gehoor en neergedaal om hulle te verlos.’

- Niks ontsnap die aanskouing en die aandag van die Here nie.
- Hy sien alle dinge; Hy weet alles, en Hy gee innig om.
- Hy sal nie toelaat dat verkeerde dinge vir ewig voortduur nie.
- Hy sal intree; Hy sal tot jou redding kom, en Hy sal vryheid bring.

Gebed: Vader, hoe wonderlik is dit om te weet dat U alles weet en dat U alles sien. Ek is verheug om te weet dat U in U perfekte tyd in my situasie sal intree. Ek sal U in my situasie vertrou. Amen.


March 24, 2020